Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Η Σύγκλητος  του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη συνεδρίαση της 2/03-10-2023 ορίζει τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Διαμαντάρας, Αντιπρύτανης Διεθνοποίησης, Δημοσίων Σχέσεων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Κωνσταντίνος Διαμαντάρας, Πρόεδρος Καθηγητής, Αντιπρύτανης Διεθνοποίησης, Δημοσίων Σχέσεων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
2 Παναγιώτης Κασσιανίδης, Μέλος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης
3 Νικόλαος Μονοκρούσος, Μέλος

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και

Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών

4 Γαρύφαλλος Φραγκίδης, Μέλος

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης

Επιτροπές Erasmus+ Πανεπιστημιουπόλεων

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη
Παναγιώτης Κασσιανίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Υπεύθυνος Erasmus+  Αλεξάνδρειας
Ελένη Λυκοτραφίτη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Παναγιώτα Τσολερίδου Προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Γαρύφαλλος Φραγκίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Υπεύθυνoς  Erasmus+ Παν/μιούπολης Σερρών
Σοφία Τσαρούχα Προϊστάμενη Τμ. Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων Παν/μιούπολης Σερρών
Βασιλική Χούνου Διοικητικός υπάλληλος

 

Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών

Νικόλαος Μονοκρούσος Επίκουρος Καθηγητής Υπεύθυνος  Erasmus+ Πανεπιστημιούπολης Θέρμης
Φραγκίσκος Αρχοντάκης Λέκτορας
Άννα Παπαδοπούλου Υπάλληλος Γραφείου Erasmus+

Σύνδεσμοι στις Πανεπιστημιουπόλεις

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Διά Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Στόχοι του Προγράμματος Erasmus 2021-2027

Ένταξη και Πολυμορφία

Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης προκειμένου να παράσχουν πρόσβαση σε φοιτητές και προσωπικό, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη Erasmus (ECHE), θα πρέπει να διασφαλίζουν ίση και δίκαιη πρόσβαση και ευκαιρίες σε τρέχοντες και μελλοντικούς συμμετέχοντες από όλα τα υπόβαθρα.

Αυτό προϋποθέτει την ένταξη ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, για τον αναλυτικό ορισμό των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες παρακαλούμε δείτε τον Οδηγό)

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον

Σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη Erasmus (ECHE) τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης πρέπει να προωθούν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το Πρόγραμμα, (χρήση βιώσιμων μέσων μεταφοράς για την κινητικότητα, τη λήψη μέτρων κατά τη διοργάνωση εκδηλώσεων, με πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, αντικατάσταση διοικητικών διαδικασιών έγχαρτης μορφής με ψηφιακές διαδικασίες. Επιπλέον τα Ιδρύματα προωθούν, την αύξηση της ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων σχετικά με μέτρα που μπορούν να λάβουν ενώ βρίσκονται στο εξωτερικό, για να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα καθώς και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κινητικότητάς τους.

Ψηφιοποίηση – Ψηφιακή εκπαίδευση και δεξιότητες

Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Σύμφωνα με τις αρχές του ECHE,  πρέπει να εφαρμόζουν την ψηφιακή διαχείριση της κινητικότητας των φοιτητών σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα της πρωτοβουλίας European Student Card.

Τα Ιδρύματα θα πρέπει να προωθούν τη μικτή κινητικότητα, τον συνδυασμό φυσικής και εικονικής δραστηριότητας, για να προσφέρουν πιο ευέλικτες μορφές κινητικότητας και να ενισχύουν περαιτέρω τα μαθησιακά αποτελέσματα και τον αντίκτυπο της φυσικής κινητικότητας.

Δείτε εδώ τον χάρτη.

Ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ECHE) απονεμήθηκε στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος για την περίοδο 2021-2027.

Ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ECHE) παρέχει το γενικό πλαίσιο ποιότητας για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας τις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Η απόκτηση του ECHE αποτελεί προαπαιτούμενο για όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγκατεστημένα σε μία από τις χώρες του προγράμματος και τα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν στην μαθησιακή κινητικότητα ατόμων ή/και να συνεργαστούν για καινοτομία και ορθές πρακτικές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Το Πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία οι οποίες είναι:

1. Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Κινητικότητα των ατόμων

ΚΑ131- Σκοπός της δράσης είναι να  ενθαρρύνει έναν οργανισμό σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα να αναπτύξει δραστηριότητες εξερχόμενης κινητικότητας με διάφορες τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, και αναμένεται να καλύψουν το ευρύτερο δυνατό γεωγραφικό πεδίο. Προτεραιότητα δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων φοιτητών και προσωπικού από Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που βρίσκονται στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα. Οι δραστηριότητες διεθνούς κινητικότητας προς οποιαδήποτε μη συνδεδεμένη χώρα χρηματοδοτούνται από την επιχορήγηση που χορηγείται σε σχέδια κινητικότητας. Οι δικαιούχοι επιχορήγησης μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως και το 20 % της τελευταίας χορηγούμενης επιχορήγησης για εξερχόμενη κινητικότητα προς μη συνδεδεμένες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο (Περιφέρειες 1-14).  Το Ίδρυμά μας έχει επιλέξει να διαθέσει να διαθέσει το 10% της εγκεκριμένης χρηματοδότησης.

Γ.Εντατικά Προγράμματα Μικτής Κινητικότητας (ΚΑ131) 

Πρόκειται για εντατικά προγράμματα σύντομης διάρκειας, που χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης διαδικτυακής συνεργασίας.

Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με τα υφιστάμενα μαθήματα ή προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται από τα συμμετέχοντα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και μπορεί να είναι πολυετές. Ενεργοποιώντας νέες και πιο ευέλικτες μορφές κινητικότητας που συνδυάζουν την κινητικότητα με φυσική παρουσία, με μια εικονική δραστηριότητα, τα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας στοχεύουν στην προσέγγιση όλων των τύπων φοιτητών, από όλα τα υπόβαθρα, πεδία σπουδών και κύκλους.

Επιπλέον, τα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας μπορούν να είναι ανοιχτά σε φοιτητές και προσωπικό Ιδρυμάτων εκτός της εταιρικής σχέσης. Τα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας δημιουργούν τις βάσεις για την ανάπτυξη και την υλοποίηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης στα συμμετέχοντα ιδρύματα.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

 • Ένα Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας (Blended Intensive Programme- BIP) θα πρέπει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται από τουλάχιστον 3 Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης από 3 κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, τα οποία να διαθέτουν ECHE.
 • Επιπροσθέτως, μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε άλλος φορέας ή ίδρυμα που εδρεύει βρίσκεται σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.
 • Το συντονιστικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα υποδοχής πρέπει να διαθέτει Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Το ίδρυμα υποδοχής μπορεί να είναι το ίδιο ή διαφορετικό από το συντονιστικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Άλλοι οργανισμοί μπορούν επίσης να συνυποδεχθούν συμμετέχοντες στη χώρα υποδοχής κατά τη διάρκεια μέρους της δραστηριότητας με φυσική παρουσία.
 • Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που αποστέλλουν φοιτητές και προσωπικό προκειμένου να συμμετάσχουν σε εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας, πρέπει να είναι από κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα στα οποία έχει χορηγηθεί ο Χάρτης Εrasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ECHE) ή ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης από τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές της χώρας τους και έχουν υπογράψει συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων με τους εταίρους τους από κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα πριν από την έναρξη της κινητικότητας.
 • Τα Ιδρύματα από τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα μπορούν να αποστέλλουν συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus+, εάν το ίδρυμα υποδοχής συμμετέχει, παράλληλα, σε σχέδιο κινητικότητας χρηματοδοτούμενο μέσω κονδυλίων εξωτερικής πολιτικής (ΚΑ171) που χρηματοδοτεί τους εισερχόμενους φοιτητές και το προσωπικό από τις εν λόγω χώρες.
 • Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων σε ένα εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας (BIP) είναι 15 άτομα (μη συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού) προκειμένου να είναι επιλέξιμο προς χρηματοδότηση. Οι συμμετέχοντες από Χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα δεν υπολογίζονται στον ελάχιστο προαπαιτούμενο αριθμό συμμετεχόντων.
 • Το ίδρυμα που διοργανώνει το Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας, πρέπει να διαθέτει ECHE. Το ίδρυμα αυτό θα πρέπει να έχει αιτηθεί χρηματοδότησης είτε ως μεμονωμένο ίδρυμα, είτε ως μέλος ενός Ομίλου που έχει αιτηθεί χρηματοδότηση.
 • Για τους φοιτητές που συμμετέχουν σε εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητα, η κινητικότητα με φυσική παρουσία πρέπει να διαρκεί μεταξύ 5 ημερών και 30 ημερών και να συνδυάζεται με μια υποχρεωτική εικονική δραστηριότητα που διευκολύνει τη συνεργατική ανταλλαγή μάθησης στο διαδίκτυο και την ομαδική εργασία.
 • Μια μικτή κινητικότητα για σπουδές πρέπει να απονέμει τουλάχιστον 3 μονάδες ECTS.

Οι δαπάνες ατομικής υποστήριξης και ταξιδίου (όπου ισχύει) για τη κινητικότητα με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, παρέχεται από το φορέα αποστολής (και από το ίδρυμα υποδοχής στην περίπτωση προσκεκλημένου προσωπικού από επιχειρήσεις και συμμετεχόντων από τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα που χρηματοδοτούνται μέσω μηχανισμών εξωτερικής δράσης).

Το Ίδρυμα που διοργανώνει το Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας αιτείται χρηματοδότησης εκ μέρους όλων των ιδρυμάτων που διοργανώνουν από κοινού το πρόγραμμα, λαμβάνοντας 400 ευρώ ανά συμμετέχοντα και με μέγιστο αριθμό επιχορηγούμενων τους 20 συμμετέχοντες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι καθηγητές / εκπαιδευτές που συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος. Το ποσό της χρηματοδότησης καλύπτει τα κόστη που συνδέονται με την διοργάνωση του Εντατικού Προγράμματος Μικτής Κινητικότητας (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ατομικής υποστήριξης και ταξιδίου για τους συμμετέχοντες).

2. Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών

ΚΑ220 HED – Συμπράξεις Συνεργασίας στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης Συμπράξεις Συνεργασίας (Cooperation Partnerships):

Βασική Δράση 2 (ΚΑ2) Συμπράξεις για συνεργασία (Partnerships for Cooperation)

 • Συμπράξεις Συνεργασίας (Cooperation partnerships)
 • Συμπράξεις μικρής κλίμακας (small scale partnerships)

Γενικές πληροφορίες στις παρακάτω ιστοσελίδες:

ΙΚΥ: https://www.iky.gr/el/

EACEA: https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en

Υποβολή Προγραμμάτων:

Τα mandates προς  υπογραφή για τα Προγράμματα καθώς και οι προτάσεις –αιτήσεις  υποβάλλονται στον ΕΛΚΕ του ΔΙΠΑΕ.

Απαραίτητα Στοιχεία:

Κωδικός Erasmus: G THESSAL14

PIC NUMBER: 969038343

OID: E10162117

ECHE: Ref.Num.1526828/27.2.2021

3. Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι η Εθνική Μονάδα διαχείρισης του προγράμματος Erasmus+.

Γενικές πληροφορίες στις παρακάτω ιστοσελίδες:

ΙΚΥ: https://www.iky.gr/el/

EACEA: https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en

Δείτε εδώ τον Πίνακα συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων για το ακαδ. έτος 2023-2024

To Ίδρυμα Fulbright προκηρύσσει νέο κύκλο υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε καθηγητές/ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς και αφορούν σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα και έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο του ιδρύματος http://www.fulbright.gr/

Για αιτήσεις και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών για Έλληνες πολίτες, επικοινωνήστε με την κα Ελς Σιάκος Χάναππε, Υπεύθυνη Ελληνικού Προγράμματος / Σύμβουλο Υποτροφιών Fulbright, με e-mail στο greekprogram@fulbright.gr

Επισκέπτες Επιστήμονες

Εγγραφή από Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2023 έως Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2023

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2023

Απευθύνεται – σε μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) ΑΕΙ, καθώς και ερευνητικών ιδρυμάτων ή κέντρων της ημεδαπής, οι οποίοι επιθυμούν να διδάξουν ή να διεξαγάγουν έρευνα σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον επιστημονικό τους τομέα από την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου σπουδών. -σε μεταδιδακτορικούς ερευνητές/ερευνήτριες που βρίσκονται σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα, και επιθυμούν να εκπονήσουν μεταδιδακτορική έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει έως τέσσερα χρόνια έρευνας στον επιστημονικό τους τομέα από την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου σπουδών τους έως την αρχή του κύκλου της υποτροφίας (Σεπτέμβριος 2024). θα δοθεί περιορισμένος αριθμός υποτροφιών (1-2).

Αναλυτικές πληροφορίες (στα Αγγλικά) https://www.fulbright.gr/en/scholarships-for-greek-citizens/programs/fulbright-scholar-program

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Εγγραφή από Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2023 έως Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2024

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024

Απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες εγγεγραμμένους σε ελληνικό πανεπιστήμιο οι οποίοι θα μπορούσαν να ωφεληθούν από μια βραχυπρόθεσμη παραμονή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους σκοπούς της έρευνάς τους. Ιδιαίτερη σημασία θα αποδοθεί στο θέμα, το στάδιο και το επίπεδο της έρευνας, καθώς και στην αναλυτική έκθεση της ερευνητικής πρότασης.

Αναλυτικές πληροφορίες (στα Αγγλικά) https://www.fulbright.gr/en/scholarships-for-greek-citizens/programs/fulbright-foreign-student-program-visitingresearch-students

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Εγγραφή από Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2023 έως Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2024

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024

Απευθύνεται σε τελειόφοιτους και απόφοιτους ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα οι οποίοι έχουν σημειώσει εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Απονέμονται υποτροφίες για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος στις Ηνωμένες Πολιτείες και για συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία μεταπτυχιακού επιπέδου (Master’s).

Αναλυτικές πληροφορίες (στα Αγγλικά) https://www.fulbright.gr/en/scholarships-for-greek-citizens/programs/fulbright-foreign-student-programgraduate-students

Επαγγελματίες της Τέχνης

Εγγραφή από Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023 έως Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2024

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024

Απευθύνεται σε ενεργούς καλλιτέχνες και επαγγελματίες της τέχνης από οποιονδήποτε χώρο των εικαστικών, λογοτεχνικών, παραστατικών και ψηφιακών τεχνών, της μαγειρικής τέχνης και της διακοσμητικής τέχνης, των χειροτεχνών, του design, των επιμελητικών σπουδών, της κριτικής, της ιστορίας και της θεωρίας της τέχνης. Απευθύνεται σε επαγγελματίες οι οποίοι επιθυμούν να οξύνουν τις δεξιότητές τους και να δώσουν ώθηση στη σταδιοδρομία τους, που αναζητούν ευκαιρίες για να εξελιχθούν και να γνωρίσουν την πολιτιστική σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αναλυτικές πληροφορίες (στα Αγγλικά)

https://www.fulbright.gr/en/scholarships-for-greek-citizens/programs/fulbright-foreign-student-program-artists

Δημιουργικοί Επαγγελματίες

(Santa Fe Art Institute’s International Thematic Residency Program)

Εγγραφή από Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023 έως Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2024

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024

Απευθύνεται σε δημιουργικούς επαγγελματίες του καλλιτεχνικού και πολιτιστικού χώρου οι οποίοι ενδιαφέρονται για το Διεθνές και Θεματικό Πρόγραμμα Φιλοξενίας του Santa Fe Art Institute–SFAI. Το SFAI επιλέγει κάθε χρόνο θεματικές ενότητες που κινούνται γύρω από ζητήματα τα οποία απασχολούν διάφορες τοπικές και παγκόσμιες κοινότητες.

Αναλυτικές πληροφορίες (στα Αγγλικά) https://www.fulbright.gr/en/scholarships-for-greek-citizens/programs/fulbright-foreign-student-program-artistresidency

Διακεκριμένα Βραβεία Διδασκαλίας

Αίτηση από Τρίτη, 2ο Φεβρουαρίου 2024 έως Παρασκευή, 17 Μάϊου 2024

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή, 17 Μάϊου 2024

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διδάσκοντες οποιοδήποτε αντικείμενο σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Αίτηση μπορούν επίσης να υποβάλουν σχολικοί βιβλιοθηκονόμοι, υπεύθυνοι σχολικής συμβουλευτικής και καθοδήγησης, ειδικοί σχεδιασμού αναλυτικών προγραμμάτων, συντονιστές ειδικής αγωγής της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και εκπαιδευτικοί από άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων διευθυντικών στελεχών που απασχολούνται με μαθητές της πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον κατά το ήμισυ του χρόνου τους.

Αναλυτικές πληροφορίες (στα Αγγλικά) https://www.fulbright.gr/en/scholarships-for-greek-citizens/programs/fulbright-distinguished-awards-in-teachingprogram-for-greek-teachers

Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

(Study of the United States Institutes for Secondary Educators–SUSI)

Αίτηση από Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 έως Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023

Απευθύνονται σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ασχολούνται με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και σε επαγγελματίες στο πεδίο της εκπόνησης αναλυτικών προγραμμάτων, της εκπαίδευσης καθηγητών και της συγγραφής διδακτικών εγχειριδίων. Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Μελέτης των ΗΠΑ (Study of the United States Institute – SUSI) έχει διάρκεια πέντε εβδομάδων και στόχο να βελτιώσει την ποιότητα διδασκαλίας και να ενισχύσει την εκπόνηση αναλυτικών προγραμμάτων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολικά συστήματα εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Λαμβάνει χώρα σε διάφορα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και εστιάζεται σε συγκεκριμένες θεματικές ή ζητήματα από το πεδίο των Αμερικανικών Σπουδών.

Αναλυτικές πληροφορίες (στα Αγγλικά) https://www.fulbright.gr/en/scholarships-for-greek-citizens/programs/study-of-the-u-s-institutes-for-secondary-educators

Dr. S. Kordosis Assist. Prof. +30 2310 807570 s.kordosis@ihu.edu.gr Contact hours: Monday (11:00-13:00 EEST).

https://www.fulbright.gr/en/alumni/get-involved/fulbright-greece-outreach-ambassadors

Εντατικά Προγράμματα Μικτής Κινητικότητας (BIP)

Πρόκειται για εντατικά προγράμματα σύντομης διάρκειας, που χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης διαδικτυακής συνεργασίας.

Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με τα υφιστάμενα μαθήματα ή προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται από τα συμμετέχοντα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και μπορεί να είναι πολυετές. Ενεργοποιώντας νέες και πιο ευέλικτες μορφές κινητικότητας που συνδυάζουν την κινητικότητα με φυσική παρουσία, με μια εικονική δραστηριότητα, τα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας στοχεύουν στην προσέγγιση όλων των τύπων φοιτητών, από όλα τα υπόβαθρα, πεδία σπουδών και κύκλους.

Επιπλέον, τα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας μπορούν να είναι ανοιχτά σε φοιτητές και προσωπικό Ιδρυμάτων εκτός της εταιρικής σχέσης. Τα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας δημιουργούν τις βάσεις για την ανάπτυξη και την υλοποίηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης στα συμμετέχοντα ιδρύματα.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

 • Ένα Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας (Blended Intensive Programme- BIP) θα πρέπει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται από τουλάχιστον 3 Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης από 3 κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, τα οποία να διαθέτουν ECHE.
 • Επιπροσθέτως, μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε άλλος φορέας ή ίδρυμα που εδρεύει βρίσκεται σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.
 • Το συντονιστικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα υποδοχής πρέπει να διαθέτει Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Το ίδρυμα υποδοχής μπορεί να είναι το ίδιο ή διαφορετικό από το συντονιστικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Άλλοι οργανισμοί μπορούν επίσης να συνυποδεχθούν συμμετέχοντες στη χώρα υποδοχής κατά τη διάρκεια μέρους της δραστηριότητας με φυσική παρουσία.
 • Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που αποστέλλουν φοιτητές και προσωπικό προκειμένου να συμμετάσχουν σε εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας, πρέπει να είναι από κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα στα οποία έχει χορηγηθεί ο Χάρτης Εrasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ECHE) ή ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης από τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές της χώρας τους και έχουν υπογράψει συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων με τους εταίρους τους από κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα πριν από την έναρξη της κινητικότητας.
 • Τα Ιδρύματα από τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα μπορούν να αποστέλλουν συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus+, εάν το ίδρυμα υποδοχής συμμετέχει, παράλληλα, σε σχέδιο κινητικότητας χρηματοδοτούμενο μέσω κονδυλίων εξωτερικής πολιτικής (ΚΑ171) που χρηματοδοτεί τους εισερχόμενους φοιτητές και το προσωπικό από τις εν λόγω χώρες.
 • Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων σε ένα εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας (BIP) είναι 15 άτομα (μη συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού) προκειμένου να είναι επιλέξιμο προς χρηματοδότηση. Οι συμμετέχοντες από Χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα δεν υπολογίζονται στον ελάχιστο προαπαιτούμενο αριθμό συμμετεχόντων.
 • Το ίδρυμα που διοργανώνει το Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας, πρέπει να διαθέτει ECHE. Το ίδρυμα αυτό θα πρέπει να έχει αιτηθεί χρηματοδότησης είτε ως μεμονωμένο ίδρυμα, είτε ως μέλος ενός Ομίλου που έχει αιτηθεί χρηματοδότηση.
 • Για τους φοιτητές που συμμετέχουν σε εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητα, η κινητικότητα με φυσική παρουσία πρέπει να διαρκεί μεταξύ 5 ημερών και 30 ημερών και να συνδυάζεται με μια υποχρεωτική εικονική δραστηριότητα που διευκολύνει τη συνεργατική ανταλλαγή μάθησης στο διαδίκτυο και την ομαδική εργασία.
 • Μια μικτή κινητικότητα για σπουδές πρέπει να απονέμει τουλάχιστον 3 μονάδες ECTS.

Οι δαπάνες ατομικής υποστήριξης και ταξιδίου (όπου ισχύει) για τη κινητικότητα με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, παρέχεται από το φορέα αποστολής (και από το ίδρυμα υποδοχής στην περίπτωση προσκεκλημένου προσωπικού από επιχειρήσεις και συμμετεχόντων από τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα που χρηματοδοτούνται μέσω μηχανισμών εξωτερικής δράσης).

Το Ίδρυμα που διοργανώνει το Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας αιτείται χρηματοδότησης εκ μέρους όλων των ιδρυμάτων που διοργανώνουν από κοινού το πρόγραμμα, λαμβάνοντας 400 ευρώ ανά συμμετέχοντα και με μέγιστο αριθμό επιχορηγούμενων τους 20 συμμετέχοντες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι καθηγητές / εκπαιδευτές που συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος. Το ποσό της χρηματοδότησης καλύπτει τα κόστη που συνδέονται με την διοργάνωση του Εντατικού Προγράμματος Μικτής Κινητικότητας (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ατομικής υποστήριξης και ταξιδίου για τους συμμετέχοντες).

Κινητικότητα Φοιτητών

Α. ΚΑ 131 Κινητικότητα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συνδεδεμένων Χωρών

Η συμμετοχή των φοιτητών/τριων στο Πρόγραμμα Erasmus+ στη Δράση Κινητικότητα Φοιτητών/τριων και Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, πραγματοποιείται με τους παρακάτω τύπους κινητικότητας:

– Κινητικότητα Φοιτητών/τριων για Σπουδές

– Κινητικότητα Φοιτητών/τριων για Πρακτική Άσκηση και After Placement

– Κινητικότητα Υποψήφιων Διδακτόρων (Doctoral Mobility)

Για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριων στις παραπάνω δράσεις του Προγράμματος εκδίδονται σχετικές προκηρύξεις ανά Πανεπιστημιούπολη οι οποίες αναρτώνται στο πεδίο των ανακοινώσεων.

Οι αιτήσεις γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες των προκηρύξεων.

Οι παραπάνω τύποι κινητικότητας μπορούν να υλοποιηθούν με:

Φυσική κινητικότητα

Δικαίωμα τακτικής επιχορήγησης υπάρχει μόνο για το διάστημα παραμονής στο εξωτερικό, μόλις ξεκινήσει η περίοδος φυσικής κινητικότητας, ακόμα και εάν ο συμμετέχων/η συμμετέχουσα παρακολουθήσει διαδικτυακά τη δραστηριότητα στη χώρα υποδοχής.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η διάρκεια της περιόδου φυσικής κινητικότητας μπορεί να μειωθεί ή να ακυρωθεί και να αντικατασταθεί από παράταση της περιόδου εικονικής κινητικότητας.

Εικονική κινητικότητα (Virtual Mobility)

Σε περίπτωση εικονικής κινητικότητας, είτε για όλο το διάστημα της μετακίνησης είτε για μέρος αυτής, ο συμμετέχων/η συμμετέχουσα δεν λαμβάνει επιχορήγηση καθώς σε αυτή την περίπτωση οι δαπάνες για έξοδα ταξιδίου και ατομικής υποστήριξης δεν είναι επιλέξιμες.

• Μεικτή Κινητικότητα (Blended Mobility)

Η /μεικτή (blended) κινητικότητα προβλέπει το συνδυασμό φυσικής και εικονικής κινητικότητας, μεταξύ των οποίων μπορεί να υπάρχουν διαστήματα διακοπής.

Σε κάθε περίπτωση, η παροχή Διαδικτυακής Γλωσσικής Υποστήριξης (OLS) εξακολουθεί και ισχύει ενώ η δραστηριότητα αυτή θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με υποστηρικτικά έγγραφα προκειμένου να επαληθευτεί η συμμετοχή σε αυτή. Επίσης, κατά τον προγραμματισμό των κινητικοτήτων θα πρέπει να προβλεφθεί διάστημα φυσικής κινητικότητας ελάχιστης επιλέξιμης, κατά περίπτωση, χρονικής διάρκειας (για σπουδές ελάχιστο διάστημα 2μηνών  αρκεί να θεωρείται ως κύκλος σπουδών και για πρακτική άσκηση ελάχιστο διάστημα 2 μηνών).

Οποιαδήποτε περίοδος σπουδών ή πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό οποιασδήποτε διάρκειας, μπορεί να πραγματοποιηθεί ως μεικτή κινητικότητα. Η μεικτή κινητικότητα είναι ένας συνδυασμός κινητικότητας με φυσική παρουσία συνδυάζοντάς την με μια εικονική δραστηριότητα που διευκολύνει μια συνεργατική ανταλλαγή διαδικτυακής μάθησης και ομαδική εργασία.

Οι φοιτητές/τριες που δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε κινητικότητα μακροχρόνιας διάρκειας με φυσική παρουσία, για σπουδές ή πρακτική άσκηση/After Placement, για παράδειγμα, λόγω του πεδίου σπουδών τους ή επειδή έχουν λιγότερες ευκαιρίες συμμετοχής, θα μπορούν να συμμετέχουν σε βραχυχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία, συνδυάζοντάς την με μια υποχρεωτική εικονική δραστηριότητα.

Βραχυχρόνια Κινητικότητα Φοιτητών

Κάθε φοιτητής/τρια, και ιδιαιτέρως εκείνοι που δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε μια μακροχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία για σπουδές ή για πρακτική άσκηση, μπορεί να συνδυάσει μια βραχυχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία συνδυάζοντας την με υποχρεωτική εικονική δραστηριότητα.

H διάρκεια της κινητικότητας με φυσική παρουσία θα πρέπει να είναι μεταξύ 5 και 30 ημερών και να συνδυάζεται υποχρεωτικά με μια εικονική δραστηριότητα, προκειμένου να απονέμει τουλάχιστον 3 ECTS.

Φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες που δεν λαμβάνουν επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου, μπορούν να επιλέξουν πράσινη μετακίνηση. Στην περίπτωση αυτή, θα λάβουν επιπλέον μια εφάπαξ συνεισφορά ύψους 50 ευρώ ως συμπληρωματική ενίσχυση και έως 4 ημέρες πρόσθετη επιχορήγηση ατομικής υποστήριξης, για την κάλυψη των ημερών ταξιδίου μετ’ επιστροφής.

Κινητικότητα Υποψήφιων Διδακτόρων (Doctoral Mobility)

Για την καλύτερη κάλυψη των    διαφορετικών αναγκών μάθησης και κατάρτισης των υποψηφίων διδακτόρων και για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, οι υποψήφιοι διδάκτορες και οι προσφάτως απόφοιτοι («μεταδιδάκτορες») μπορούν να πραγματοποιήσουν βραχυχρόνια ή μακροχρόνια κινητικότητα για σπουδές ή περιόδους κινητικότητας για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Ενθαρρύνεται η προσθήκη ενός εικονικού στοιχείου στη φυσική κινητικότητα. Η επιλέξιμη διάρκεια της κινητικότητας είναι από 5-30* ημέρες για βραχυχρόνια κινητικότητα και από 2-12* μήνες για κινητικότητα μακροχρόνιας διάρκειας (προαιρετικά σε συνδυασμό με εικονική δραστηριότητα και για τους δύο τύπους κινητικοτήτων).

*Ο αριθμός των υποψήφιων δικαιούχων και η διάρκεια της κινητικότητας καθορίζονται από τα διαθέσιμα κονδύλια.

Επιπλέον, οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να συμμετέχει σε ένα

Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας μέσω κονδυλίων εσωτερικής πολιτικής 

Η συμμετοχή φοιτητών/τριων στα παραπάνω προγράμματα θα πραγματοποιείται με πρόσκληση και επιλογή των υπευθύνων των προγραμμάτων .

Διεθνής Κινητικότητα

Για κινητικότητες φοιτητών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων χωρών για Σπουδές ή Πρακτική Άσκηση  απαιτείται να έχει προηγηθεί σχετική προκήρυξη, η οποία θα αποτελεί μέρος εγκεκριμένου σχεδίου Διεθνούς Κινητικότητας (ΚΑ171).

Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα:

α) Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε)

β) Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – EΟX: Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν

γ) Οι συνεργαζόμενες χώρες εκτός ΕΕ:  Σερβία,  Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία.

Προσοχή!! Για την υλοποίηση μετακίνησης για σπουδές είναι απαραίτητο να υπάρχει διμερής συμφωνία ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ του ΔΙΠΑΕ (και ειδικότερα της Πανεπιστημιούπολης που φοιτούν) και του Ιδρύματος Υποδοχής.

Erasmus+ APP
https://erasmusapp.eu/

 • Σύνδεση με τον ακαδημαϊκό λογαριασμό του φοιτητή
 • Απλοποίηση των διαδικασιών που αφορούν την κινητικότητα
 • Αναζήτηση εκδηλώσεων και προσφορών για τους φοιτητές σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ενημερώσεις κατάστασης και ειδοποιήσεις για τις ακαδημαϊκές υπηρεσίες (πρόσβαση σε προσκλήσεις, εκδηλώσεις, ενημερώσεις από το Πανεπιστήμιο άμεσα και σε πραγματικό χρόνο)
 • Ενσωματωμένα εργαλεία εφαρμογών
 • Πρόσβαση σε χρήσιμες και δομημένες πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες του Erasmus+ σε όλη τη διάρκεια της κινητικότητάς
 • Δημιουργία ψηφιακής αίτησης για συμμετέχοντες καθώς και δημιουργία ψηφιακής ευρωπαϊκής κάρτας μελλοντικά
 • Κοινοποίηση και διαμοιρασμός χρήσιμων συμβουλών και ιστοριών για τον τρόπο που θα αξιοποιηθεί στο έπακρο μία εμπειρία Erasmus+.Αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο με φοιτητές σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κινητικότητα Φοιτητών/τριων για Σπουδές

Α. Περίοδος κινητικότητας

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές από 2 έως 12 μήνες ή 24 μήνες για 5ετή προγράμματα σπουδών σε κινητικότητα με φυσική παρουσία, ανά κύκλο σπουδών, από το 1ο έτος σπουδών  (Η συμμετοχή η μη των φοιτητών/τριων από το 1ο έτος σπουδών θα εξαρτηθεί από τα κριτήρια επιλογής των ακαδημαϊκών συντονιστών Erasmus των Τμημάτων). H περίοδος αυτή μπορεί να περιλαμβάνει συμπληρωματικά μια περίοδο πρακτικής άσκησης, εφόσον προγραμματιστεί, και μπορεί να οργανωθεί με διαφορετικούς τρόπους: είτε η μία δραστηριότητα μετά την άλλη είτε και οι δύο ταυτόχρονα. Ο συνδυασμός ακολουθεί τους κανόνες χρηματοδότησης που αφορούν την κινητικότητα για σπουδές.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες οι οποίοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα για την πραγματοποίηση των σπουδών τους,  κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της μετακίνησης και πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής,  καλό θα ήταν να εξετάσουν τα συνεργαζόμενα με το Τμήμα τους Πανεπιστήμια, τις ημερομηνίες για nomination-application,  τα προσφερόμενα μαθήματα και τη γλώσσα διδασκαλίας, προκείμενου να αποφασίσουν σε ποιο/ποια από αυτά προτιμούν να μετακινηθούν ώστε να υποβληθούν εγκαίρως τα nominations (δήλωση του Πανεπιστημίου αποστολής (ΔΙΠΑΕ) προς το Πανεπιστήμιο υποδοχής ότι ο/η φοιτητής/φοιτήτρια έχει επιλεγεί να φοιτήσει σ’ αυτό) .

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι:

 1. Εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών τριτοβάθμιου επιπέδου, συμπεριλαμβανομένου και του διδακτορικού και το οποίο είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες.
 2. Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+
 3. Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και το Ίδρυμα αντίστοιχα.

Διαδικασία Συμμετοχής

 1. Οι φοιτητές/τριες υποβάλλουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με τις προκηρύξεις των Πανεπιστημιουπόλεων τους.
 2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας ακολουθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων και η έκδοση αποτελεσμάτων.
 3. Οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν θα λάβουν σχετική πληροφόρηση από το Τμήμα Erasmus της Πανεπιστημιούπολης τους, σχετικά με τα δικαιολογητικά, τον τρόπο και την προθεσμία υποβολής τους.

Αξιολόγηση και επιλογή

Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, οι αιτήσεις συγκεντρώνονται ανά Τμήμα και προωθούνται στον Συντονιστή Erasmus κάθε Τμήματος προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής. Κατά τη διαδικασία αυτή οι Συντονιστές Erasmus των Τμημάτων λαμβάνουν υπόψη τους τη σειρά προτεραιότητας των Πανεπιστημίων που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας σε συνδυασμό με τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων μέχρι και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης
 2. Επαρκής γνώση της γλώσσας του προγράμματος που πρόκειται να παρακολουθήσει ο φοιτητής
 3. Επίπεδο σπουδών του φοιτητή (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)
 4. Έτος εισαγωγής. Προτιμώνται οι μη λιμνάζοντες φοιτητές.
 5. Ακαδημαϊκή επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης), και
 6. Βιογραφικό σημείωμα (υποβάλλεται στον ακαδημαϊκό συντονιστή Erasmus του Τμήματος) ή συνέντευξη.
 7. Βαθμός και διάρκεια κτήσης πτυχίου/μεταπτυχιακού διπλώματος σε περίπτωση μεταπτυχιακού φοιτητή/υποψήφιου διδάκτορα. Ειδικότερα για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων είναι απαραίτητη η αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής και θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος στο εξωτερικό θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής καθώς και ότι θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών του.

Μοριοδότηση αιτήσεων

 1. Επίπεδο Ξένης Γλώσσας:
  B1= 0 μόρια  Β2= 10 μόρια,C1= 20 μόρια, C2= 30 μόρια
 2. Μέσος όρος βαθμολογίας x10
 3. Βιογραφικό ή Συνέντευξη έως 10 μόρια
 4. Μοριοδότηση Φοιτητών/τριών με λιγότερες ευκαιρίες 20 μόρια

1.Nomination: Αποστολή των στοιχείων του φοιτητή που θα μετακινηθεί από το Ίδρυμα αποστολής (ΔΙΠΑΕ), στο Πανεπιστήμιο υποδοχής. Χρειάζεται να επικοινωνήσετε όσο το δυνατόν συντομότερα με τα Τμήματα Erasmus των Πανεπιστημιουπόλεων και να αποστείλετε τα στοιχεία σας και να ενημερωθεί το Πανεπιστήμιο υποδοχής.

2.Εγγραφή: Για την εγγραφή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης (Application Form) η οποία μπορεί να έχει έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Τις σχετικές φόρμες και οδηγίες θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής τις οποίες και θα πρέπει να ακολουθήσετε πιστά καθώς πρόκειται για διαδικασία που αφορά αποκλειστικά το Ίδρυμα Υποδοχής στο οποίο θα μετακινηθείτε και διαφέρει από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο.

3.Τελική αποδοχή από το Ίδρυμα Υποδοχής

Στέλνετε στο Ίδρυμα Υποδοχής όλα τα απαιτούμενα έντυπα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα με τον τρόπο που θα σας υποδείξει το Ίδρυμα Υποδοχής (email, ή ταχυδρομικά) και επιβεβαιώνετε τη λήψη τους. Περιμένετε επίσημη απάντηση από το Ίδρυμα Υποδοχής σχετικά με την αποδοχή σας, την οποία θα λάβετε μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της αίτησης που καταθέσατε. Η απάντηση αυτή μπορεί να έχει τη μορφή ενημερωτικού email, επίσημης επιστολής αποδοχής ή, απλώς, με την υπογραφή του Online Learning Agreement από το Ίδρυμα Υποδοχής. Σας συνιστούμε να μην προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια που αφορά την αναχώρησή σας προτού λάβετε κάποιας μορφής επιβεβαίωση από το Ίδρυμα Υποδοχής ότι έχετε γίνει αποδεκτοί. Σε περίπτωση καθυστέρησης επικοινωνήστε αρχικά με το Ίδρυμα Υποδοχής και, εφόσον εξακολουθείτε να μη λαμβάνετε απάντηση, επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να εξετάσουμε την περίπτωσή σας.

4. Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Learning Agreement for Studies). Πρόκειται για έγγραφο το οποίο πλέον συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω του Online Learning Agreement (learning-agreement.eu) βάσει των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εφόσον το Ίδρυμα Υποδοχής σας ζητήσει την υποβολή του στην παρούσα φάση, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις λεπτομερείς οδηγίες για τη συμπλήρωσή του.

Στέγαση: Η στέγασή σας αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να φροντίσετε σε απευθείας συνεννόηση με το Ίδρυμα Υποδοχής καθώς αυτό μπορεί να σας προσφέρει προτάσεις και εναλλακτικές σχετικά με τη διαμονή σας . Σε αρκετά πανεπιστήμια προσφέρεται η επιλογή των φοιτητικών εστιών που αποτελεί και την πιο οικονομική λύση, ενώ μπορείτε να ζητήσετε την καθοδήγηση του αρμόδιου γραφείου του Ιδρύματος Υποδοχής για την αναζήτηση κάποιου δωματίου ή διαμερίσματος εκτός πανεπιστημιακού campus. Θα πρέπει να θυμάστε, ωστόσο, ότι στην περίπτωση που επιλέξετε τη διαμονή σας σε εστία θα πρέπει να υποβάλετε Αίτηση Στέγασης (Accommodation Form), η οποία θα σας δοθεί από το Ίδρυμα Υποδοχής, μέσα στις προθεσμίες που θέτει το αρμόδιο γραφείο στο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, καθώς υπάρχει μεγάλη ζήτηση και, επομένως, τηρείται σειρά προτεραιότητας. Αρωγός σας στην αναζήτηση στέγασης στο εξωτερικό μπορεί να σταθεί  ο ESN της πόλης ή και του Ιδρύματος υποδοχής o Erasmus Student Network  ESN IHU THESSALONIKI  του ΔΙΠΑΕ.

Κατά την υποβολή όλων των παραπάνω, υπάρχει η πιθανότητα να σας ζητηθεί από το Ίδρυμα Υποδοχής αντίγραφο της αναλυτικής σας βαθμολογίας. Για την αναλυτική βαθμολογία θα πρέπει, κατ’ αρχάς, να διαβάσετε προσεκτικά τι τύπο αναλυτικής βαθμολογίας σας ζητά το Ίδρυμα Υποδοχής (επίσημη ή όχι) και, στη συνέχεια, να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος σας για την έκδοσή της.

Learning Agreement

Σύμβαση Επιχορήγησης (εκδίδεται από τα Τμήματα Erasmus και σας αποστέλλεται για υπογραφή)
Για την οριστικοποίηση της Σύμβασης και την έγκαιρη καταβολή της α’ δόσης χρηματοδότησης το αργότερο ένα μήνα* πριν την έναρξη της κινητικότητας αποστολή αντιγράφου κράτησης εισιτηρίου.

Δήλωση Ατομικών Στοιχείων

Αποδεικτικό Τραπεζικού Λογαριασμού

-Αντίγραφο Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Έκδοση Βεβαίωση Απογραφής Ε.Φ.Κ.Α

Αποδεικτικό ΑΦΜ

-ΕΚΑΑ ( Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας)

-Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 2 ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

1. Certificate of Arrival: Αμέσως μετά την άφιξή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής, και προκειμένου να πιστοποιηθεί η εγγραφή σας στο Ίδρυμα Υποδοχήςθα πρέπει να στείλετε στο Τμήμα Erasmus της Πανεπιστημιούπολής σας, όσο το δυνατό πιο άμεσα το Certificate of Arrival υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το Τμήμα Erasmus του Ιδρύματος Υποδοχής.

2. During the Mobility: Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των σπουδών σας προκύψει τροποποίηση που αφορά είτε στο αντικείμενο των σπουδών (μαθήματα παρακολούθησης) είτε στη διάρκεια της μετακίνησής σας θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του Αναλυτικού Οδηγού για Συμπλήρωση αλλαγών (changes) στην Online Learning Agreement.

Ακαδημαϊκές Υποχρεώσεις

Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής θα πρέπει να τηρείτε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές. Οι υποχρεώσεις αυτές αναφέρονται στη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για Σπουδές την οποία έχετε υπογράψει και, σε περίπτωση μη τήρησής τους, το ΔΙΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να σας ζητήσει την επιστροφή του συνολικού ή μέρους αυτού ποσού της υποτροφίας.

Εκτός από το ζήτημα της δήλωσης των μαθημάτων που σκοπεύετε να παρακολουθήσετε στο Ίδρυμα Υποδοχής, θα πρέπει να θυμάστε ότι η συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές αφορά την ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών και, επομένως, θα πρέπει να τηρείτε τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται, όπως η παρακολούθηση μαθημάτων, η συμμετοχή σε εργαστήρια, κλπ.

Επίσης, για την ολοκλήρωση των σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής, τόσο με βάση τον κανονισμό λειτουργίας της πλειονότητας των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων όσο και με τις οδηγίες του προγράμματος Erasmus+ για Σπουδές, απαιτείται η συμμετοχή σας στις προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης, όπως για παράδειγμα εξετάσεις, γραπτές ή προφορικές, ή παράδοση εργασιών. Η συμμετοχή σας σε αυτές επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής (επιτυχούς ή όχι), ώστε, αφενός, να δικαιούστε την προβλεπόμενη χρηματοδότηση, και, αφετέρου, να αναγνωριστεί η περίοδος των σπουδών σας στο εξωτερικό.

Αμέσως μόλις επιστρέψετε από το Ίδρυμα Υποδοχής και το αργότερο μέσα σε 1 μήνα, θα πρέπει να:

– συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικά την Τελική Έκθεση Αξιολόγησης (EU- Survey). Ο σχετικός σύνδεσμος αποστέλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοντά στην προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης της μετακίνησης με e-mail στον ιδρυματικό λογαριασμό του/της κάθε φοιτητή/τριας.

– συμπληρώσετε το τελικό τεστ γλωσσικής αξιολόγησης (OLS) (εφόσον είχατε υποβάλει το αρχικό). Σε αυτή την περίπτωση θα σας σταλεί υπενθύμιση από την πλατφόρμα erasmusplusols.eu την οποία και θα πρέπει να επισκεφθείτε για να υποβάλετε το test.

– να καταθέσετε ηλεκτρονικά στο Τμήμα Erasmus της Πανεπιστημιούπολής σας τα έγγραφα:

 1. After the Mobility και
 2. Transcript of Records.

Στην περίπτωση που το Transcript of Records δεν έχει εκδοθεί κατά την αναχώρησή σας από το Ίδρυμα Υποδοχής καθώς σε κάποια εκ των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων η έκδοση του Transcript of Records απαιτεί περίπου 4-5 εβδομάδες, δεν θα πρέπει να αναμένετε να λάβετε το αντίγραφο της αναλυτικής σας βαθμολογίας προκειμένου να καταθέσετε το After the Mobility.

Για τον ίδιο λόγο, δεν δικαιολογείται επίσης η παραμονή σας στο ίδρυμα υποδοχής απλά και μόνο για την παραλαβή του παραπάνω εγγράφου.

Μετά την κατάθεση των παραπάνω εντύπων, τα Τμήματα Erasmus  θα ελέγξoυν την περίοδο σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής όπως αυτή βεβαιώνεται από τις ημερομηνίες που αναγράφονται στην Αναλυτική σας Βαθμολογία (Transcript of Records) και After the Mobility και αφού τα αντιπαραβάλει με την περίοδο σπουδών για την οποία πήρατε την προβλεπόμενη χρηματοδότηση θα προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες (λαμβάνοντας πάντα υπόψη την προϋπόθεση για την επιστροφή τουλάχιστον του 50% των δηλωθεισών πιστωτικών μονάδων):

-Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμιά διαφορά, θα σας καταβάλει το υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού της,

-Σε περίπτωση που προκύπτει ότι η διάρκεια σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής ήταν μικρότερη από την προγραμματισμένη -με βάση την οποία υπολογίστηκε η πρώτη δόση της χρηματοδότησης-, θα υπάρξει συμψηφισμός με το υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού και είτε θα προκύψει μηδενικό υπόλοιπο, είτε θα κατατεθεί στο λογαριασμό σας ποσό μικρότερο από το αρχικά υπολογιζόμενο, είτε θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε μέρος της πρώτης δόσης που έχετε ήδη λάβει.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, βάσει της σύμβασης επιχορήγησης, “το τελικό ποσό επιχορήγησης για την περίοδο κινητικότητας καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών/μηνών της κινητικότητας,[…], με το ανώτατο ποσό που ισχύει ανά μήνα για την χώρα υποδοχής που αφορά.  Στην περίπτωση των «μη συμπληρωμένων» μηνών, το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών του «μη συμπληρωμένου» μήνα με το 1/30 της μηνιαίας επιχορήγησης.”

Εφόσον δεν κατατεθούν  τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά το Ίδρυμα διατηρεί  το δικαίωμα να σας ζητήσει την επιστροφή μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης την όποια έχετε πάρει, καθώς δεν μπορεί να πιστοποιηθεί η ολοκληρωμένη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα.

Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση-After Placement

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού κοινοτικού προγράμματος ERASMUS+, δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές (από το 1ο έτος σπουδών τους), μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ΔΙΠΑΕ, να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό σε Πανεπιστήμια/Επιχειρήσεις/Οργανισμούς, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα υποτροφία κινητικότητας μέσω της τομεακής δράσης ERASMUS+ Πρακτική Άσκηση.

Επίσης μπορούν να μετακινηθούν για After Placement οι πρόσφατοι απόφοιτοι στο πρώτο έτος της αποφοίτησής τους με την προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αίτησή τους, την οποία θα έχουν υποβάλει όσο είναι φοιτητές στο τελευταίο έτος.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΔΙΠΑΕ ΦΕΚ B’ 4889/06.11.2020. παρ.5 & 7 αρθ.24:

«5. Ο/Η φοιτητής/ρια καθίσταται πτυχιούχος/διπλωματούχος από την ολοκλήρωση των σπουδών του/της και πριν ακόμη τη χορήγηση σε αυτόν/ήν του εγγράφου του τίτλου σπουδών του. Η ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου ή του διπλώματος είναι κοινή για τους φοιτητές του Τμήματος οι οποίοι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στην ίδια εξεταστική περίοδο. Ειδικότερα, ως ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου ή διπλώματος λογίζεται η κοινή ημερομηνία λήξης της διαδικασίας οριστικοποίησης των βαθμολογίων όλων των μαθημάτων της ίδιας εξεταστικής περιόδου και η οποία καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ορκωμοσίας.

7. Με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων απόκτησης του πτυχίου ή διπλώματος, ο/η φοιτητής/ρια παύει αυτό δικαίως να έχει τη φοιτητική ιδιότητα, παύει η συμμετοχή του στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Τμήματος ή του Ιδρύματος και δεν δικαιούται πλέον τις πάσης φύσεως φοιτητικές παροχές

Κατά συνέπεια, δυνατότητα μετακίνησης ως προσφάτως απόφοιτοι θα έχουν μόνο οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής από το Ίδρυμα θα έχουν τη φοιτητική ιδιότητα, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω.

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Για την πρακτική άσκηση ΔΕΝ είναι απαραίτητο να υπάρχει συμφωνία ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ του ΔΙΠΑΕ και του φορέα Υποδοχής.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής για Πρακτική Άσκηση-After placement

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι:

 1. Εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών τριτοβάθμιου επιπέδου, συμπεριλαμβανομένου και του διδακτορικού και το οποίο είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες.
 2. Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+
 3. Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και το Ίδρυμα αντίστοιχα.

Περίοδος κινητικότητας

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση σε όλους τους κύκλους σπουδών.

 • Ο/Η ίδιος/α φοιτητής/τρια μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών,ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (σπουδές ή πρακτική άσκηση)
 • Όσον αφορά στους πρόσφατους απόφοιτους, η διάρκειαμετακίνησής τους για πρακτική άσκηση συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, κατά τη διάρκεια του οποίου αιτούνται για πρακτική άσκηση.

Ο αριθμός των υποψήφιων δικαιούχων και η διάρκεια της κινητικότητας θα καθορίζονται από τις εκάστοτε προκηρύξεις του Ιδρύματος σε κινητικότητα με φυσική παρουσία, ανά κύκλο σπουδών.

Διαδικασία Συμμετοχής:

Α. Οι φοιτητές/τριες υποβάλλουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με τις προκηρύξεις των Πανεπιστημιουπόλεων τους.

Β. Μετά τη λήξη της προθεσμίας ακολουθεί  η αξιολόγηση των αιτήσεων και η έκδοση αποτελεσμάτων.

Γ. Οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν θα λάβουν σχετική πληροφόρηση από το Τμήμα Erasmus της Πανεπιστημιούπολης τους, σχετικά με τα δικαιολογητικά, τον τρόπο και την προθεσμία υποβολής τους.

Αξιολόγηση και επιλογή

Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, οι αιτήσεις συγκεντρώνονται ανά Τμήμα και προωθούνται στον Συντονιστή Erasmus κάθε Τμήματος προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής. Κατά τη διαδικασία αυτή οι Συντονιστές Erasmus των Τμημάτων λαμβάνουν υπόψη τους τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων μέχρι και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης
 2. Επαρκής γνώση της γλώσσας του προγράμματος που πρόκειται να παρακολουθήσει ο φοιτητής
 3. Επίπεδο σπουδών του φοιτητή (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)
 4. Έτος εισαγωγής. Προτιμώνται οι μη λιμνάζοντες φοιτητές.
 5. Ακαδημαϊκή επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης), και
 6. Βιογραφικό σημείωμα (υποβάλλεται στον ακαδημαϊκό συντονιστή Erasmus του Τμήματος) ή συνέντευξη.
 7. Βαθμός και διάρκεια κτήσης πτυχίου/μεταπτυχιακού διπλώματος σε περίπτωση μεταπτυχιακού φοιτητή/υποψήφιου διδάκτορα. Ειδικότερα για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων είναι απαραίτητη η αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής και θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος στο εξωτερικό θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής καθώς και ότι θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών του.

Μοριοδότηση αιτήσεων

 1. Επίπεδο Ξένης Γλώσσας:
  B1= 0 μόρια  Β2= 10 μόρια,C1= 20 μόρια, C2= 30 μόρια
 2. Mέσος όρος βαθμολογίας x10
 3. Βιογραφικό ή Συνέντευξη έως 10 μόρια
 4. Μοριοδότηση Φοιτητών/τριών με λιγότερες ευκαιρίες 20 μόρια

– Αναζήτηση φορέα υποδοχής:

Η αναζήτηση φορέα πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης ή After Placement, γίνεται από τους συμμετέχοντες οι οποίοι μπορούν να συμβουλεύονται και τον ιστότοπο https://erasmusintern.org/   όπου αναρτώνται αγγελίες φορέων για απασχόληση φοιτητών Erasmus.

Μη επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση:

Σχετικά με τους φορείς υποδοχής, να επισημάνουμε ότι μη επιλέξιμοι φορείς είναι:

Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων μονάδων (ο πλήρης κατάλογος διατίθεται στον ιστότοπο https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en)

Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή /και διπλής χρηματοδότησης)

• Επιστολή Αποδοχής από τον Φορέα

– Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση (Learning Agreement for Traineeships)

Το σημαντικότερο έντυπο είναι η Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση (Learning Agreement for Traineeships).

Πρόκειται για τη δέσμευση των τριών εμπλεκομένων μερών στην Πρακτική Άσκηση, δηλαδή του φοιτητή, του Ιδρύματος Προέλευσης και του Φορέα Υποδοχής, ώστε να εξασφαλίζονται τα παρακάτω:

-ότι ο φοιτητής θα ανταποκριθεί στα όσα προβλέπονται από το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης

-ότι ο Φορέας Υποδοχής θα δώσει τη δυνατότητα στον φοιτητή να ασκηθεί στο αντικείμενο που έχει ήδη περιγραφεί στην Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance) με τους όρους που αναφέρονται σε αυτήν, και

– ότι το Ίδρυμα Προέλευσης θα αναγνωρίσει το διάστημα της Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό.

– Στέγαση: Η στέγασή σας αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να φροντίσετε  έγκαιρα καθώς σε πολλές χώρες υπάρχει δυσκολία εξεύρεσης καταλύματος. Αρωγός στην αναζήτηση στέγασης στο εξωτερικό μπορεί να σταθεί  ο ESN της πόλης υποδοχής και o Erasmus Student Network  ESN IHU THESSALONIKI  του ΔΙΠΑΕ.

– Learning Agreement for Traineeship
Για την οριστικοποίηση της Σύμβασης και την έγκαιρη καταβολή της α’ δόσης χρηματοδότησης το αργότερο ένα μήνα* πριν την έναρξη της κινητικότητας αποστολή αντιγράφου κράτησης εισιτηρίου.

Σύμβαση Επιχορήγησης (εκδίδεται από τα Τμήματα Erasmus και σας αποστέλλεται για υπογραφή)

Δήλωση Ατομικών Στοιχείων

Αποδεικτικό Τραπεζικού Λογαριασμού

-Αντίγραφο Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Έκδοση Βεβαίωση Απογραφής Ε.Φ.Κ.Α

Αποδεικτικό ΑΦΜ

-ΕΚΑΑ ( Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας)

Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α.

-Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο για προσωπικό ατύχημα και αστική ευθύνη προς τρίτους (σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση ΕΚΑΑ το συμβόλαιο θα πρέπει να περιλαμβάνει και την ιατροφαρμακευτική κάλυψη).

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 2 ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Certificate of Arrival: Αμέσως μετά την άφιξή σας στον Φορέα Υποδοχής, και προκειμένου να πιστοποιηθεί η έναρξη της Πρακτικής σας Άσκησης ή του After Placement, θα πρέπει να στείλετε στο Τμήμα Erasmus της Πανεπιστημιούπολής σας, όσο το δυνατό πιο άμεσα το Certificate of Arrival υπογεγραμμένο από τον Φορέα Υποδοχής.

During the Mobility : Εφόσον με την έναρξη της μετακίνησής σας διαπιστώσετε αλλαγές στην αρχική Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση, είτε ως προς το περιεχόμενο της πρακτικής σας άσκησης είτε προς τη διάρκεια ή ως προς τον επιβλέποντά σας, θα πρέπει οι αλλαγές αυτές να καταγραφούν στο έντυπο Αλλαγές στη Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση , να υπογραφούν από το υπεύθυνο άτομο στο Φορέα Υποδοχής και να αποσταλούν στο Τμήμα μας προς έγκριση από το αρμόδιο Συντονιστή Erasmus. Η αποστολή του παραπάνω εντύπου θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο άμεσα.

Παράταση Πρακτικής Άσκησης

Εφόσον η εργασία σας στον Φορέα Υποδοχής αποδειχθεί ιδιαίτερα ικανοποιητική και αποδοτική υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσετε την παράταση της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης. Αυτή η δυνα­τότητα σάς προσφέρεται εφόσον, 1 τουλάχιστον μήνα πριν από την προγραμματισμένη ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης στον Φορέα Υποδοχής, έχετε φροντίσει τα παρακάτω:

 • Έχετε επικοινωνήσει με το Τμήμα Erasmus της Πανεπιστημιούπολής σας για τη δυνατότητα κάλυψης της παράτασης από τα διαθέσιμα κονδύλια
 • Έχετε επιβεβαιώσει ότι η παράταση που ζητά­τε αφορά περίοδο η οποία ακολουθεί αμέσως μετά την τρέχουσα περίοδο Πρακτικής Άσκησης (συμπε­ριλαμβανομένων των επίσημων αργιών και περιόδων εορτών)
 • Έχετε εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Υπο­δοχής και του Συντονιστή Erasmus για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος σας στο ΔΙΠΑΕ
 • Έχετε ελέγξει αν καλύπτεστε ασφαλιστικά (καλύψεις υγείας, προσωπικού ατυχήματος και γενικής αστικής ευθύνης) για το διάστημα παράτασης.
 • Έχετε φροντίσει να συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον Φορέα Υποδοχής το πεδίο During the Mobility με τις σχετικές τροποποιήσεις , στο Learning Agreement for Traineeships .
 • Έχετε στείλει το έντυπο μέσω email στο Τμήμα μας.

Στη συνέχεια, το Τμήμα Erasmus θα ελέγξει την αίτησή σας και θα σας ενημερώσει σχετικά με την έγκριση ή την απόρριψη της παράτασης της Πρακτικής Άσκησής σας. Εφόσον εγκριθεί, θα κατατεθεί στον λο­γαριασμό σας η ανάλογη χρηματοδότηση.

Πριν από την αναχώρηση από τον Φορέα Υποδοχής

Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης και πριν την αναχώρησή σας από τον Φορέα Υποδοχής, πρέπει να έχετε συμπληρωμένο την ενότητα «After the Mobility» από το Learning Agreement for Traineeships όπου θα περιγράφεται η διάρκεια και το περιεχόμενο της Πρακτικής Άσκησης, και το οποίο θα υπογραφεί από τον επιβλέποντα και του Φορέα απασχόλησης. Επίσης αν από το Τμήμα φοίτησης σας έχουν χορηγηθεί σχετικά έντυπα (π.χ. βιβλιάριο Π.Α.) πρέπει να συμπληρωθούν και να υπογραφούν επίσης προκειμένου να κατατεθούν στο Τμήμα σας.

Αμέσως μόλις επιστρέψετε από τον  Φορέα Υποδοχής και το αργότερο μέσα σε 1 μήνα, θα πρέπει να:

– συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικά την Τελική Έκθεση Αξιολόγησης (EU- Survey). Ο σχετικός σύνδεσμος αποστέλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοντά στην προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης της μετακίνησης με email στον ιδρυματικό λογαριασμό του/της κάθε φοιτητή/τριας.

– συμπληρώσετε το τελικό τεστ γλωσσικής αξιολόγησης (OLS) (εφόσον είχατε υποβάλει το αρχικό). Σε αυτή την περίπτωση θα σας σταλεί υπενθύμιση από την πλατφόρμα erasmusplusols.eu την οποία και θα πρέπει να επισκεφθείτε για να υποβάλετε το test.

– να καταθέσετε ηλεκτρονικά στο Τμήμα Erasmus της Πανεπιστημιούπολής σας το έγγραφο After the Mobility .

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, τα Τμήματα Erasmus  θα ελέγξoυν την περίοδο Πρακτικής Άσκησης ή After Placement  σας στον Φορέα Υποδοχής όπως αυτή βεβαιώνεται από τις ημερομηνίες που αναγράφονται  στο After the Mobility και αφού τα αντιπαραβάλει με την περίοδο για την οποία πήρατε την προβλεπόμενη χρηματοδότηση θα προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες (λαμβάνοντας πάντα υπόψη την προϋπόθεση για την επιστροφή τουλάχιστον του 50% των δηλωθεισών πιστωτικών μονάδων):

-Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμιά διαφορά, θα σας καταβάλει το υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού της,

-Σε περίπτωση που προκύπτει ότι η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ή After Placement στον Φορέα Υποδοχής ήταν μικρότερη από την προγραμματισμένη -με βάση την οποία υπολογίστηκε η πρώτη δόση της χρηματοδότησης-, θα υπάρξει συμψηφισμός με το υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού και είτε θα προκύψει μηδενικό υπόλοιπο, είτε θα κατατεθεί στο λογαριασμό σας ποσό μικρότερο από το αρχικά υπολογιζόμενο, είτε θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε μέρος της πρώτης δόσης που έχετε ήδη λάβει.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, βάσει της σύμβασης επιχορήγησης, “το τελικό ποσό επιχορήγησης για την περίοδο κινητικότητας καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών/μηνών της κινητικότητας,[…], με το ανώτατο ποσό που ισχύει ανά μήνα για την χώρα υποδοχής που αφορά.  Στην περίπτωση των «μη συμπληρωμένων» μηνών, το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών του «μη συμπληρωμένου» μήνα με το 1/30 της μηνιαίας επιχορήγησης.”

Εφόσον δεν κατατεθούν  τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά το Ίδρυμα διατηρεί  το δικαίωμα να σας ζητήσει την επιστροφή μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης την όποια έχετε πάρει, καθώς δεν μπορεί να πιστοποιηθεί η ολοκληρωμένη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα.

Επιχορήγηση

Α. ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει ο φοιτητής που μετακινείται για σπουδές ή για πρακτική άσκηση after placement θεωρείται ως συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας.

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

Ομάδες Χωρών Χώρες Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης
(€/μήνα)
Ομάδα 1

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία

Τρίτες Χώρες μη Συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από την Περιφέρεια 14 (Νήσοι Φερόες, Ελβετία, Ηνωμένο

Βασίλειο)

520
Ομάδα 2

Χώρες             με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία

Τρίτες Χώρες μη Συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από την Περιφέρεια 13 (Ανδόρα, Μονακό, Σαν Μαρίνο,

Βατικανό)

470
Ομάδα 3 Χώρες με           χαμηλό κόστος

διαβίωσης

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία 420

 Β. ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-AFTER PLACEMENT

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος 2022, φοιτητές/τριες και προσφάτως απόφοιτοι οι οποίοι μετακινούνται για Πρακτική Άσκηση λαμβάνουν το ποσό χρηματοδοτικής συνεισφοράς για σπουδές, προσαυξημένο κατά 150 ευρώ το μήνα.

Επομένως, το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για πρακτική άσκηση- after placement καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής και διαμορφώνεται ως εξής:

Ομάδες Χωρών Χώρες Ποσό μηνιαίας
επιχορήγησης
(€/μήνα)
Ομάδα 1

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Δανία,    Φινλανδία,    Ισλανδία,    Ιρλανδία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία

Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 14 (Νήσοι Φερόες, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο)

670
Ομάδα 2

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία

Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 13 (Ανδόρα, Μονακό,

Σαν Μαρίνο, Βατικανό)

620
Ομάδα 3

Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία 570

Φοιτητές/τριες και προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες που συμμετέχουν σε σπουδές ή πρακτική άσκηση, λαμβάνουν μια συμπληρωματική ενίσχυση πέραν της επιχορήγησης της Ε.Ε., για την κάλυψη των ατομικών δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, ύψους 250 ευρώ ανά μήνα.

Γ. ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑ171

Η πρόσθετη επιχορήγηση για πρακτική άσκηση, δεν ισχύει για την Κινητικότητα προς Τρίτες Χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από τις Περιφέρειες 1-12.

Από Προς Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (€/μήνα)
Ελλάδα Τρίτες Χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από τις Περιφέρειες 1-12 700
Τρίτες Χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από τις Περιφέρειες 1-12 Ελλάδα 850

Φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες που συμμετέχουν σε σπουδές ή πρακτική άσκηση, λαμβάνουν μια συμπληρωματική ενίσχυση πέραν της επιχορήγησης της Ε.Ε., για την κάλυψη των ατομικών δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, ύψους 250 ευρώ ανά μήνα.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1-12)

Οι εξερχόμενοι και εισερχόμενοι φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες σε διεθνή κινητικότητα που περιλαμβάνει Τρίτες Χώρες μη συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα (εκτός των Περιφερειών 13 και 14), λαμβάνουν χρηματοδότηση για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου που υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του μετακινούμενου και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας, και σε αυτό ισχύουν οι τιμές ανά ζώνη χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
Μεταξύ 10 και 99 χιλιομέτρων: 23 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 100 και 499 χιλιομέτρων: 180 ευρώ ανά συμμετέχοντα 210 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 500 και 1999 χιλιομέτρων: 275 ευρώ ανά συμμετέχοντα 320 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 2000 και 2999 χιλιομέτρων: 360 ευρώ ανά συμμετέχοντα 410 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 3000 και 3999 χιλιομέτρων: 530 ευρώ ανά συμμετέχοντα 610 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 4000 και 7999 χιλιομέτρων: 820 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Ίσες ή μεγαλύτερες των 8000 χιλιομέτρων: 1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Στα σχέδια κινητικότητας που λαμβάνουν επιχορήγηση μέσω κονδυλίων εσωτερικής πολιτικής, τα Ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα να μην παρέχουν επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης για όλους τους επιλέξιμους φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες σχετικά με την Κινητικότητα από Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και Τρίτες Χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα προς Τρίτες Χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Οι φοιτητές και οι προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες πρέπει πάντα να λαμβάνουν επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησής τους.

Οι φοιτητές και οι προσφάτως αποφοιτήσαντες που θα επιλέξουν πράσινη μετακίνηση * (Green Travel), δύναται να λάβουν έως 4 ημέρες πρόσθετη επιχορήγηση ατομικής υποστήριξης, για την κάλυψη των ημερών ταξιδίου μετ’ επιστροφής.

* Μετακίνηση με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα ή εν γένει περιβαλλοντικό αποτύπωμα όπως π.χ. λεωφορείο, τρένο ή συνεπιβατισμό (carpooling).

Δ. ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Για κάθε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. και Τρίτη Χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή Τρίτη Χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Διάρκεια Κινητικότητας με Φυσική Παρουσία Ποσό Επιχορήγησης Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες
΄Έως την 14η ημέρα 70 ευρώ την ημέρα +100 ευρώ για ολόκληρη την περίοδο της

κινητικότητας

Από την 15η έως την 30η ημέρα 50 ευρώ την ημέρα +150 ευρώ για ολόκληρη

Την περίοδο της κινητικότητας

 Η επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών μπορεί επίσης να καλύψει μία ημέρα μετακίνησης πριν από τη δραστηριότητα και μία ημέρα μετακίνησης μετά τη δραστηριότητα.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Οι φοιτητές και προσφάτως απόφοιτοι που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες και συμμετέχουν σε βραχυχρόνιες κινητικότητες, λαμβάνουν χρηματοδότηση για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου που υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του μετακινούμενου και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας, και σε αυτό ισχύουν οι τιμές ανά ζώνη χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. Οι εισερχόμενοι φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες από τη διεθνή κινητικότητα που χρηματοδοτούνται μέσω κονδυλίων εξωτερικής πολιτικής (ΚΑ171) και συμμετέχουν στα Εντατικά Προγράμματα Μικτής Κινητικότητας, λαμβάνουν χρηματοδότηση για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου που υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του μετακινούμενου και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας.

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
Μεταξύ 10 και 99 χιλιομέτρων: 23 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 100 και 499 χιλιομέτρων: 180 ευρώ ανά συμμετέχοντα 210 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 500 και 1999 χιλιομέτρων: 275 ευρώ ανά συμμετέχοντα 320 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 2000 και 2999 χιλιομέτρων: 360 ευρώ ανά συμμετέχοντα 410 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 3000 και 3999 χιλιομέτρων: 530 ευρώ ανά συμμετέχοντα 610 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 4000 και 7999 χιλιομέτρων: 820 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Ίσες ή μεγαλύτερες των 8000 χιλιομέτρων: 1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Φοιτητές με λιγότερες Ευκαιρίες

Οι φοιτητές/τριες που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται προσαύξησης 250 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές/τριες που μετακινούνται για Σπουδές ή Πρακτική άσκηση, καθώς και επιπλέον αποζημιώσεις για δαπάνες μετακίνησης, όπως περιγράφονται στα αντίστοιχα πεδία της Ιστοσελίδας για την Κινητικότητα Erasmus+ στο εξωτερικό για Σπουδές ή Πρακτική με το σχέδιο 2021.

Για την ένταξη στην ομάδα φοιτητών/τριών με λιγότερες ευκαιρίες ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να πληροί ένα τουλάχιστον από τα (1), (2) ή (3) συγκεκριμένα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια που ορίζει το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος και να καταθέσει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που την τεκμηριώνουν.

Κινητικότητα Προσωπικού

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2021-2027

Η συμμετοχή του προσωπικού στο Πρόγραμμα Erasmus+ στη Δράση Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, πραγματοποιείται με τους παρακάτω τύπους κινητικότητας:

1.Το προσωπικό μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητες που περιγράφονται στη συνέχεια:

A.Περίοδος διδασκαλίας στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης (STA). Η περίοδος διδασκαλίας στο εξωτερικό δίνει τη δυνατότητα σε διδακτικό προσωπικό ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης ή σε προσκεκλημένο προσωπικό από επιχειρήσεις να διδάξουν σε συνεργαζόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο εξωτερικό. Η κινητικότητα του προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία μπορεί να αφορά οποιονδήποτε κλάδο σπουδών. Η δραστηριότητα του προσωπικού για διδασκαλία θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 ώρες την εβδομάδα (ή για οποιαδήποτε περίοδο μικρότερης διάρκειας). Εάν η κινητικότητα διαρκεί περισσότερο από μία εβδομάδα, ο ελάχιστος αριθμός διδακτικών ωρών για τις επιπλέον ημέρες πρέπει να είναι ανάλογος με τις ημέρες αυτές. Για προσκεκλημένο προσωπικό από επιχειρήσεις με σκοπό τη διδασκαλία η ελάχιστη επιλέξιμη περίοδος είναι η 1 ημέρα, χωρίς να υπάρχει ελάχιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας.

B Περίοδος επιμόρφωσης στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, επιχείρηση ή άλλο συναφή χώρο εργασίας (STT). Η περίοδος επιμόρφωσης στο εξωτερικό δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης να συμμετάσχει σε δραστηριότητα επιμόρφωσης στο εξωτερικό η οποία σχετίζεται με την καθημερινή τους εργασία στο ίδρυμα. Μπορεί να έχει τη μορφή κατάρτισης (εξαιρουμένων των συνεδρίων) ή παρακολούθησης της εργασίας των άλλων (job shadowing) και περιόδων παρατήρησης (observation periods).

Η περίοδος κινητικότητας προσωπικού στο εξωτερικό μπορεί να συνδυάζει δραστηριότητες διδασκαλίας και επιμόρφωσης. Οποιαδήποτε περίοδος διδασκαλίας ή επιμόρφωσης στο εξωτερικό μπορεί να πραγματοποιηθεί ως δραστηριότητα μικτής κινητικότητας. Εφόσον μια περίοδος διδασκαλίας συνδυάζεται με μια περίοδο επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια μιας περιόδου στο εξωτερικό, η ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια διδασκαλίας είναι οι 8 ώρες την εβδομάδα.

Η επιλέξιμη περίοδος μετακίνησης του προσωπικού που μετακινείται για δραστηριότητα διδασκαλίας ή επιμόρφωσης είναι 2 ημέρες έως 2 μήνες, (η διάρκεια των μετακινήσεων εξαρτάται από τα διαθέσιμα κονδύλια/κατηγορία τον αριθμό των αιτήσεων που θα υποβληθούν και σε συνάρτηση με τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων) εξαιρώντας το χρόνο ταξιδίου. Σε περίπτωση κινητικότητας με τη συμμετοχή τρίτων χωρών μη συνδεδεμένων με το πρόγραμμα, η διάρκεια πρέπει να κυμαίνεται από 5 ημέρες έως 2 μήνες. Και στις δύο περιπτώσεις, οι ελάχιστες ημέρες πρέπει να είναι συνεχόμενες.

Το ποσό επιχορήγησης που θα λαμβάνει το προσωπικό στο πλαίσιο της κινητικότητας για διδασκαλία ή για επιμόρφωση, θεωρείται ως συμβολή στις δαπάνες ταξιδίου και κάλυψης ατομικής διαβίωσης, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους στο εξωτερικό.

Διεθνής Κινητικότητα

Η κινητικότητα του προσωπικού σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνδεδεμένων χωρών, μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω εγκεκριμένου σχεδίου ΚΑ171 από το Τμήμα ή μέλους του Τμήματος  στο οποίο ανήκει,  είτε με αίτηση στο Τμήμα Erasmus της Πανεπιστημιούπολής στην οποία υπηρετεί μετά από σχετική πρόσκληση-προκήρυξη, προκειμένου να εξετασθεί από την Τοπική Επιτροπή Erasmus ώστε να αποζημιωθεί από κονδύλια της εσωτερικής (ευρωπαϊκής) κινητικότητας (ΚΑ131). Από τα κονδύλια του ΚΑ131  μπορεί να χρησιμοποιηθεί  έως το 10% της ανά κατηγορία κινητικότητας για την πραγματοποίηση διεθνούς κινητικότητας. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μετά από σχετική πρόσκληση των Πανεπιστημιουπόλεων και θα αξιολογούνται από τις τοπικές επιτροπές Erasmus.

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο/Η μετακινούμενος/η πρέπει να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ ή να έχει σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας με το ΔΙΠΑΕ, η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.

Για τη συμμετοχή του προσωπικού στις παραπάνω δράσεις του Προγράμματος εκδίδονται προκηρύξεις ανά Πανεπιστημιούπολη οι οποίες αναρτώνται στο  πεδίο των ανακοινώσεων.

Οι αιτήσεις γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες των προκηρύξεων.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Ο Συμμετέχων πρέπει να διαθέτει επαρκή ασφαλιστική κάλυψη.

Ο Συμμετέχων πρέπει να έχει ασφαλιστική κάλυψη υγείας, δηλαδή είναι εφοδιασμένος με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Κ.Α.). Στις περιπτώσεις που η Ε.Κ.Α.Α. δεν έχει ισχύ (όπως για παράδειγμα στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τότε συνίσταται να συνομολογηθεί ιδιωτική ασφάλιση υγείας.

Είναι απαραίτητη η σύναψη πρόσθετης ιδιωτικής ασφάλειας υγείας για τις περιπτώσεις δαπανών που δεν καλύπτονται από την Ε.Κ.Κ.Α., όπως στις περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ή επαναπατρισμού σωρού ή αστικής ευθύνης. Οι Συμμετέχοντες πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα υποδοχής όσον αφορά την ασφάλιση υγείας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία – STA

Το προσωπικό υποβάλλει αιτήσεις συμμετοχής μετά από προκήρυξη του Ιδρύματος ανά Πανεπιστημιούπολη.

Για την έγκριση των αιτήσεων απαιτούνται τα παρακάτω:

 • Ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων (Interinstitutional Agreement).
 • Ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια διδασκαλίας στο Ίδρυμα υποδοχής οκτώ(8) ώρες

Κριτήρια Επιλογής STA

 • Ο διαθέσιμός προϋπολογισμός
 • Προηγείται το προσωπικό που  δεν  έχει  συμμετάσχει  στο Πρόγραμμα  την  τελευταία διετία (+ 20 μό* ρια).
 • Πιστοποίηση Ξένης Γλώσσας (Επίπεδο C1)

Κατά την αξιολόγηση των προς έγκριση αιτήσεων κινητικότητας λαμβάνονται επίσης υπόψη στοιχεία όπως ο αριθμός μετακινούμενων στη χώρα – Ίδρυμα υποδοχής, η πιθανή ταυτόχρονη μετακίνηση προς την ίδια χώρα- Ίδρυμα υποδοχής, προκειμένου να επιτευχθεί ορθολογική και ισόρροπη κατανομή των κινητικοτήτων στις χώρες- Ιδρύματα Εταίρους.

Α. Για την καταχώρηση της κινητικότητας και την αποζημίωση της Α’ δόσης, 80%  (δύο μήνες  πριν την αναχώρηση απαιτούνται*:

 1. Invitation Letter (Επιστολή Πρόσκλησης) από το Ίδρυμα Υποδοχής.
 2. Απόδειξη  Ενημέρωσης  Προέδρου της Συνέλευσης του Τμήματος (αντίγραφο της αίτησης μετακίνησης υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο ή απόσπασμα πρακτικού)
 3. Έντυπο 026 Εντολή Μετακίνησης από τον ΕΥ του Έργου (συμπληρώνετε τα στοιχεία και συνοδεύει το Mobility Agreement )
 4.  Υπογεγραμμένο από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη Mobility Agreement – Staff  Mobility for Teaching. (Απαιτείται αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας)
 5. Σύμβαση Επιχορήγησης Μετακίνησης υπογεγραμμένη
 6. Συμπληρωμένο/υπογεγραμμένο το έντυπο Δήλωσης Ατομικών Στοιχείων

Β. Για την αποζημίωση  της Β’ δόσης, 20%  (με την επιστροφή) απαιτούνται:

 1. Υπογεγραμμένο Confirmation Letter ( Βεβαίωση Ολοκλήρωσης).
 2. Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που αποστέλλεται από το Mobility Too
 3. Υ.Δ. Ε027 Υπεύθυνη Δήλωση

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω αποτελούν τα απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά. Για λόγους ελέγχου και  διασφάλισης ενδέχεται να σας ζητηθούν περαιτέρω δικαιολογητικά όπως αποδείξεις εισιτηρίων, boarding passes, αποδείξεις ξενοδοχείων κ.λ.π.  Στην περίπτωση που το αεροπορικό εισιτήριο έχει εκδοθεί από τουριστικό γραφείο,  απαιτείται βεβαίωση ΙΑΤΑ.

Τα παραπάνω υποβάλλονται στα Τμήματα Erasmus  των Πανεπιστημιουπόλεων που ανήκει το προσωπικό.

Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση – STΤ

Το προσωπικό υποβάλλει αιτήσεις συμμετοχής μετά από προκήρυξη του Ιδρύματος ανά Πανεπιστημιούπολη.

Για την έγκριση των αιτήσεων απαιτούνται τα παρακάτω:

 1. Υπογεγραμμένο από το Ίδρυμα ή Φορέα Υποδοχής Mobility AgreementStaff Mobility for Training με αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της επιμόρφωσης.

Κριτήρια Επιλογής STΤ

 • Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.
 • Προηγείται το προσωπικό που δεν έχει συμμετάσχει στο Πρόγραμμα την τελευταία διετία (+20 μόρια)
 • Πιστοποίηση Ξένης Γλώσσας ελάχιστο επίπεδο Β2 (+10 μόρια).
 • Μέλη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, τους Ακαδημαϊκούς Συντονιστές των Τμημάτων καθώς και στους εργαζόμενους των Τμημάτων Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων των Πανεπιστημιουπόλεων, (+5 μόρια).
 • Προσωπικό με λιγότερες ευκαιρίες (+10 μόρια).
 • ότι το πρόγραμμα επιμόρφωσης που θα ακολουθήσει, έχει συνάφεια με τη θέση εργασίας του/της υπαλλήλου.
 • ότι το πρόγραμμα επιμόρφωσης που θα ακολουθήσει, συνδέεται με τον προγραμματισμό της Υπηρεσίας και τους στόχους του Ιδρύματος.
 • την ύπαρξη ή τη δυνατότητα ανάπτυξης σχέσεων μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων/Φορέων.

Κατά την αξιολόγηση των προς έγκριση αιτήσεων κινητικότητας λαμβάνονται επίσης υπόψη στοιχεία όπως ο αριθμός μετακινούμενων στη χώρα – Ίδρυμα υποδοχής, η πιθανή ταυτόχρονη μετακίνηση προς την ίδια χώρα- Ίδρυμα υποδοχής, προκειμένου να επιτευχθεί ορθολογική και ισόρροπη κατανομή των κινητικοτήτων στις χώρες- Ιδρύματα Εταίρους.

Α. Για την καταχώρηση της κινητικότητας και την αποζημίωση της Α’ δόσης, 80%  (δύο μήνες  πριν την αναχώρηση απαιτούνται:

 1. Invitation Letter (Επιστολή Πρόσκλησης) από το Ίδρυμα/Φορέα Υποδοχής.
 2. Α. ΜΕΛΗ ΔΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ Απόδειξη  Ενημέρωσης  Προέδρου της Συνέλευσης του Τμήματος για τη μετακίνηση (αντίγραφο της αίτησης μετακίνησης υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο ή απόσπασμα πρακτικού) Β. ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εντολή Μετακίνησης Εκτός Έδρας
 3. Έντυπο 026 Εντολή Μετακίνησης από τον ΕΥ του Έργου (συμπληρώνετε τα στοιχεία και συνοδεύει το Mobility Agreement )
 4. Υπογεγραμμένο από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη Mobility Agreement– Staff  Mobility for Τraining. με αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της επιμόρφωσης.
 5. Σύμβαση Επιχορήγησης Μετακίνησης υπογεγραμμένη
 6. Συμπληρωμένο/υπογεγραμμένο το έντυπο Δήλωσης Ατομικών Στοιχείων

Β. Για την αποζημίωση  της Β’ δόσης, 20%  (με την επιστροφή) απαιτούνται:

 1. Υπογεγραμμένο Confirmation Letter ( Βεβαίωση Ολοκλήρωσης).
 2. Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που αποστέλλεται από το Mobility Too
 3. Υ.Δ. Ε027 Υπεύθυνη Δήλωση

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω αποτελούν τα απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά. Για λόγους ελέγχου και  διασφάλισης ενδέχεται να σας ζητηθούν περαιτέρω δικαιολογητικά όπως αποδείξεις εισιτηρίων, boarding passes, αποδείξεις ξενοδοχείων κ.λ.π.  Στην περίπτωση που το αεροπορικό εισιτήριο έχει εκδοθεί από τουριστικό γραφείο,  απαιτείται βεβαίωση ΙΑΤΑ.

Τα παραπάνω υποβάλλονται στα Τμήματα Erasmus  των Πανεπιστημιουπόλεων που ανήκει το προσωπικό.

Διεθνής Κινητικότητα

Η κινητικότητα του προσωπικού σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνδεδεμένων χωρών, μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω εγκεκριμένου σχεδίου ΚΑ171 από το Τμήμα ή μέλους του Τμήματος  στο οποίο ανήκει,  είτε μετά από αίτηση στο Τμήμα Erasmus της Πανεπιστημιούπολής στην οποία υπηρετεί προκειμένου να εξετασθεί από την Τοπική Επιτροπή Erasmus ώστε να αποζημιωθεί από κονδύλια της εσωτερικής (ευρωπαϊκής) κινητικότητας (ΚΑ131). Από τα κονδύλια του ΚΑ131  μπορεί να χρησιμοποιηθεί  έως το 10% της ανά κατηγορία κινητικότητας για την πραγματοποίηση διεθνούς κινητικότητας. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μετά από σχετική πρόσκληση των Πανεπιστημιουπόλεων και θα αξιολογούνται από τις τοπικές επιτροπές Erasmus.

Επιχορήγηση συμμετοχής

Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών Ατομικής Υποστήριξης

Το ποσό επιχορήγησης που θα λαμβάνει το προσωπικό για την κάλυψη δαπανών ατομικής υποστήριξης, τα οποία προκύπτουν λόγω της κινητικότητας για διδασκαλία ή επιμόρφωση, υπολογίζεται βάσει της διάρκειας διδασκαλίας ή επιμόρφωσης ως ακολούθως, ανάλογα με τη χώρα υποδοχής:

Χώρα Υποδοχής Ποσό ημερήσιας
επιχορήγησης ( € ανά
ημέρα) από 1 – 14 ημέρες μετακίνησης
Ποσό ημερήσιας
επιχορήγησης ( € ανά ημέρα) από 15 – 60
ημέρες μετακίνησης
Ομάδα A – Νορβηγία, Δανία, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Σουηδία, Ιρλανδία, Φινλανδία, Λιχτενστάιν

Τρίτες Χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από την Περιφέρεια 14 (Νήσοι Φερόες, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο)

162 113,40
Ομάδα Β – Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ελλάδα, Μάλτα, Πορτογαλία Τρίτες Χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από την Περιφέρεια 13 (Ανδόρα,     Μονακό,  Σαν Μαρίνο, Βατικανό) 144 100,80
Ομάδα Γ Σλοβενία, Εσθονία, Λετονία, Κροατία, Σλοβακία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Λιθουανία, Τουρκία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία 126 88,20
Τρίτες Χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από τις Περιφέρειες 1-12 180 126
 

 

Χώρα Αποστολής

  Χώρα Υποδοχής Ποσό ημερήσιας επιχορήγησης
( € ανά ημέρα) από 1 – 14 ημέρες μετακίνησης
Ποσό ημερήσιας επιχορήγησης
( € ανά ημέρα)
από 15 – 60 ημέρες μετακίνησης
 

Ελλάδα

Τρίτες Χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από τις

Περιφέρειες 1-12

180 126
Τρίτες Χώρες μη

συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από τις

Περιφέρειες 1-12

 

Ελλάδα

160 112

Δαπάνες ταξιδίου

Το ποσό των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του μετακινούμενου προσωπικού και στον τόπο διεξαγωγής της

δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το εργαλείο της Ε.Ε. ως αναφέρεται κατωτέρω και σε αυτό ισχύουν οι τιμές ανά ζώνη χιλιομέτρων που επίσης αποτυπώνονται στον σχετικό πίνακα.

Αποστάσεις Ταξιδίου Περίπτωση Συνήθους Μετακίνησης Περίπτωση Πράσινης Μετακίνησης
Μεταξύ 0 και 99 χιλιομέτρων: 23 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 100 και 499 χιλιομέτρων: 180 ευρώ ανά συμμετέχοντα 210 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 500 και 1999 χιλιομέτρων: 275 ευρώ ανά συμμετέχοντα 320 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 2000 και 2999 χιλιομέτρων: 360 ευρώ ανά συμμετέχοντα 410 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 3000 και 3999 χιλιομέτρων: 530 ευρώ ανά συμμετέχοντα 610 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 4000 και 7999 χιλιομέτρων: 820 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Ίσες ή μεγαλύτερες των 8000 χιλιομέτρων: 1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Το προσωπικό που θα επιλέξει πράσινη μετακίνηση (Green Travel), δύναται να λάβει έως 4 ημέρες πρόσθετη επιχορήγηση ατομικής υποστήριξης, για την κάλυψη των ημερών ταξιδίου μετ’ επιστροφής. Ως πράσινη μετακίνηση ορίζεται η μετακίνηση με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα ή εν γένει περιβαλλοντικό αποτύπωμα όπως π.χ. λεωφορείο, τρένο ή συνεπιβατισμό (carpooling).

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

European Union – Education and Training
http://europa.eu/

European Commission – Erasmus+
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

ECTS – European Credit Transfer System
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/index_en.html

ΙΚΥ – Greek State Scholarships Foundation
https://www.iky.gr/en/

ESN –Erasmus Student Network
http://www.esn.org

ESN IHU: https://ihu.esngreece.gr/
ihu@esnthessaloniki.gr
FB: IHU ESN THESSALONIKI
INSTAGRAM: @esnihuthessaloniki

European University Foundation
https://uni-foundation.eu/

Erasmus app
https://erasmusapp.eu/

Erasmus without paper
https://www.erasmuswithoutpaper.eu/

European Student Card Initiative
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/european-student-card-initiative

Mastering 9 Conversations (M9C) Project
https://m9c.idi.ntnu.no/

Επικοινωνία

57400 Σίνδος
https://www.ihu.gr/monades/intprogrs

Παναγιώτα Τσολερίδου – Προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων
(Διοικητικά, Ιδρυματικά , Διμερείς Συμφωνίες, Κινητικότητα Προσωπικού)
τηλ. 2310013709
e-mail:erasmus.admin@the.ihu.gr

Στέλλα Τσιφιτοπούλου – Κινητικότητα Φοιτητών
τηλ.:2310013712
Εξερχόμενοι Φοιτητές e-mail: erasmus.out@the.ihu.gr
Εισερχόμενοι Φοιτητές e-mail: erasmus.in@the.ihu.gr

14ο χλμ. ΕΟ Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανίων
57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
http://ecs.ihu.edu.gr/co/erasmus/erasmusplus

Άννα Παπαδοπούλου – Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού, Διεθνής Κινητικότητα, Διμερείς συμφωνίες
τηλ. 2310807551
e-mail:erasmus@ihu.edu.gr

Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 621 24, Σέρρες
http://erasmusplus.teicm.gr/

Σοφία Τσαρούχα – Προϊστ. Τμ. Δημοσίων – Διεθνών Σχέσεων  και Προγραμμάτων
(Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού, Διμερείς συμφωνίες)
Τηλ. 2321049115
e-mail: eu@cm.ihu.gr