Σκοπός

Σκοπός της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής της Σχολής και της πορείας ανάπτυξής της και ο συντονισμός των Τμημάτων της Σχολής ώστε να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ τους για την προαγωγή της διδασκαλίας και της έρευνας και την ενίσχυση της διεπιστημονικότητας των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρουν.

Ιστορία

Η Σχολή Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ιδρύθηκε με το άρθρο 2, παρ. 1δ του νόμου 4610 τεύχος A’ 70/07.05.2019 σύμφωνα με το οποίο:

Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τμήματα … δ) Σχολή Μηχανικών με έδρα τις Σέρρες, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: α) Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες. β) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,με έδρα τις Σέρρες. γ) Πολιτικών Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες. δ) Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, με έδρα τις Σέρρες. ε) Μηχανικών Περιβάλλοντος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. στ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ζ) Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Διατελέσαντες Κοσμήτορες

2019-2023    Αριστοτέλης Καζακόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Όργανα της Σχολής

Τα όργανα της Σχολής, βάσει των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν. 4957/2022 είναι:

Οι Σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχουν τα ακόλουθα όργανα:

α) Κοσμήτορα, β) Κοσμητεία.

Η Κοσμητεία αποτελείται από: α) τον Κοσμήτορα της Σχολής, β) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής, γ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), εφόσον υπηρετούν στα Τμήματα της Σχολής μέλη των εν λόγω κατηγοριών προσωπικού, και δ) τους εκπροσώπους των φοιτητών των Τμημάτων της Σχολής σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των μελών της Κοσμητείας των περ. α) και β), οι οποίοι αναδεικνύονται μεταξύ των εκπροσώπων των φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων με ελάχιστη εκπροσώπηση ενός (1) φοιτητή ανά κύκλο σπουδών, εφόσον τα Τμήματα της Σχολής οργανώνουν προγράμματα σπουδών και για τους τρεις κύκλους.

Σπουδές

Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών

Τα Τμήματα της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προσφέρουν Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών με στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο, κανονικής διάρκειας πέντε ετών με θεσμοθετημένο βάρος 300 διδακτικών μονάδων, τα οποία παρέχουν στους αποφοίτους τους τη δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ανάλογα με τους επιστημονικούς τομείς κάθε Τμήματος. Τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών έχουν καταρτιστεί με βάση τα προγράμματα ομολόγων πανεπιστημιακών Τμημάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού, τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS).

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τα Τμήματα της Σχολής Μηχανικών προσφέρουν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) τα οποία διοργανώνουν είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή/και Ερευνητικά Κέντρα. Τα ΠΜΣ των ακαδημαϊκών τμημάτων απονέμουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αντίστοιχη επιστημονική περιοχή ή και ειδίκευση. Η διαδικασία επιλογής φοιτητών στο πρόγραμμα, η διάρκεια και το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και υπόλοιπες διαδικασίες λειτουργίας τους ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Σπουδών των ΠΜΣ.

Διδακτορικές Σπουδές

Η Σχολή Μηχανικών μέσω των Τμημάτων της προσφέρει Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος και αποτελούν την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη επιστημονικού και ερευνητικού έργου. Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία των Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών διέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και από τις διατάξεις των Κανονισμών Διδακτορικών Σπουδών των οικείων Τμημάτων.

Έρευνα

Πρωτεύουσα δραστηριότητα των Τμημάτων της Σχολής είναι η επιστημονική έρευνα η οποία διεξάγεται μέσω ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία χρηματοδοτούνται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και άλλους κρατικούς φορείς, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας ή και άλλων χωρών και από ιδίους πόρους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και υπό τις απαραίτητες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις.

Η επιστημονική έρευνα διεξάγεται στα θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια των Τμημάτων της Σχολής, με τη συμμετοχή των υποψηφίων διδακτόρων των Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών, υπό την καθοδήγηση των μελών ΔΕΠ.

Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση
∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τέρμα Μαγνησίας
62124 Σέρρες

Προϊσταμένη Γραμματείας Σχολής
Κυπαρισσία Ελεκίδου
e-mail: info@eng.ihu.gr

Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικών
Δημήτριος Παπακώστας, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
τηλ. επικοινωνίας: 23210-49120

Λογότυπο

Το λογότυπο της Σχολής Μηχανικών επιλέχθηκε μετά από ανοικτό διαγωνισμό ο οποίος ολοκληρώθηκε το 2023. Κατατέθηκαν περισσότερες από 40 προτάσεις και η επιτροπή δημιουργίας λογότυπου επέλεξε την πρόταση του κ. Μαζανάκη Μανώλη η οποία αποτέλεσε τη βάση εργασίας για την τελική μορφή του λογότυπου της Σχολής .