Συμβούλιο Διοίκησης

Με την υπό στοιχεία ΔΦ 2.1/7613/12-4-2023 (ΑΔΑ: Ψ5ΜΔ46ΨΖ3Π-Υ9Π)  Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 364/ΥΟΔΔ/19-4-2023, συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».

Το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, εκ των οποίων έξι (6) μέλη είναι εσωτερικά και εκλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 9, και πέντε (5) μέλη είναι εξωτερικά και αναδεικνύονται σύμφωνα με το άρθρο 10. Η θητεία των μελών του Σ.Δ. είναι τετραετής (παρ.1 άρθρ.8 του ν.4957/2022).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.4957/2022, το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) έχει τις αρμοδιότητες του παρόντος και όσες άλλες προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εφόσον αυτές δεν έχουν ανατεθεί από τον νόμο σε άλλα όργανα του Α.Ε.Ι.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 12, οι Αντιπρυτάνεις υποχρεούνται να παρέχουν προς το Σ.Δ. κάθε αναγκαία πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους έχει ανατεθεί και να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σ.Δ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ saggelopoulos@ihu.gr ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  david@ihu.gr ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ gramvas@ihu.gr ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ s.leventis@ihu.edu.gr ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ  chdimitr@ihu.gr ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ echristou@ihu.gr ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ
ΒΡΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Vrontis.d@unic.ac.cy Καθηγητής, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ kmoraitidis@morelsteel.gr Χημικός, Μέλος ΔΣ του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)
ΣΟΥΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ soutsas@fmenr.duth.gr Ομότιμος Καθηγητής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Πρώην Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ kcheimariou@gmail.com Συνταξιούχος Πρόεδρος Εφετών
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ chrisafisal@gmail.com Δήμαρχος Σερρών, Οικονομολόγος