ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος επιδιώκει να αποτελέσει πυλώνα αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στη διεθνοποίηση, στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, στη διδακτική και μαθησιακή καινοτομία, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και στη διασύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος έχει αναπτύξει  και εφαρμόζει συγκεκριμένη επίσημη Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας, η οποία αποτελεί μέρος της στρατηγικής  του. Στην ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής αυτής, με τις κατάλληλες δομές και διαδικασίες, συμμετέχουν  όλοι οι ενδιαφερόμενοι εσωτερικοί παράγοντες (Όργανα Διοίκησης, Μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές, Εργαζόμενοι, Φοιτητές όλων των προγραμμάτων Σπουδών και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη).

Η Πολιτική Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στοχεύει στη συνεχή και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και ενίσχυση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τη διαμόρφωση σαφών, συγκεκριμένων, μετρήσιμων στόχων και  αντίστοιχων δράσεων διασφάλισης ποιότητας, που οριοθετούν το πλαίσιο, εντός του οποίου οφείλουν να λειτουργούν όλες οι ακαδημαϊκές και διοικητικές μονάδες του Ιδρύματος με σκοπό την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος εκφράζει τη συστηματική, δομημένη και συνεχή προσήλωση του Ιδρύματος στην παροχή εκπαίδευσης, έρευνας, διδασκαλίας και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, αναγνωρίζοντας ότι την πρωταρχική ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας φέρει το ίδιο το Ίδρυμα.

Θεμελιώδεις αξίες

Η Πολιτική αυτή βασίζεται στις ακόλουθες θεμελιώδεις αξίες:

 • της ακαδημαϊκής ελευθερίας στη διδασκαλία, την έρευνα, την έκφραση και τη διακίνηση ιδεών στα πλαίσια του Συντάγματος και των Νόμων του κράτους,
 • του σεβασμού της αξιοκρατίας, της ακαδημαϊκής και επιστημονικής δεοντολογίας,
 • της αφοσίωσης στην πρόοδο της επιστήμης και της μετάδοσης και διάχυσης της γνώσης με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης,

Βασικοί άξονες

Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους δομείται η πολιτική Διασφάλισης και Βελτίωσης της Ποιότητας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. είναι οι εξής:

 • Η οργάνωση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.
 • Η διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών, της δεοντολογίας, την αποτροπή των διακρίσεων, την ενθάρρυνση της συμμετοχής εξωτερικών φορέων στη διασφάλιση ποιότητας.
 • Η συνεχής αναμόρφωση και βελτίωση των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος.
 • Η βελτίωση της μάθησης των φοιτητών.
 • Η υποστήριξη των νέων ερευνητών.
 • Η διάχυση των ερευνητικών ευρημάτων.
 • Η ενίσχυση του πολυεπίπεδου ερευνητικού έργου στο Ίδρυμα.
 • Η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος.
 • Η ανάπτυξη και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού
 • Η αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη και διατήρηση των υποδομών.
 • Η ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των Τμημάτων των Σχολών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά  προγράμματα σπουδών.
 • Η συμβολή στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
 • Η ενίσχυση συνεργασιών με άλλα ιδρύματα του εξωτερικού και του εσωτερικού, η διάχυση και η ενίσχυση ερευνητικών έργων και συνεργιών, καθώς επίσης και η βελτίωση της παραγωγής ερευνητικού έργου.
 • Η προαγωγή και υποστήριξη της καινοτομίας στο εκπαιδευτικό έργο.
 • Η προσέλκυση μελών ΔΕΠ υψηλού επιπέδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Η προβολή του Ιδρύματος στην Ελλάδα και Διεθνώς.
 • Η διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία του Ιδρύματος
 • Η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα, αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών, χορηγίες/δωρεές).
 • Η βελτίωση της οργάνωσης και παροχής προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης.
 • Η σύνδεση με την κοινωνία.
 • Η ανάληψη των ευθυνών της ηγεσίας του Ιδρύματος, των Τμημάτων και άλλων λειτουργικών μονάδων, των μελών του προσωπικού και των φοιτητών, καθώς και την ανάθεση του ρόλου που τους αναλογεί σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας

Σύνδεση με στρατηγική

Η πολιτική ποιότητας είναι άμεσα συνδεδεμένη και αναπόσπαστο μέρος της Στρατηγικής του Ιδρύματος, η οποία βασίζεται στους ακόλουθους πυλώνες:

 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός
  Το Ίδρυμα στοχεύει στην ποιοτική βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και στην παρακολούθηση όλων των δεικτών ποιότητας και των αποτελεσμάτων μέσω της ανάπτυξης και χρήσης αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων ψηφιακής διακυβέρνησης.
 • Green Deal
  Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος επικεντρώνεται στην προσπάθεια βελτίωσης της περιβαλλοντικής του ποιότητας μέσω περιβαλλοντικών δράσεων με στόχο τη συμβολή στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την καλύτερη διαχείριση πόρων, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας, την παροχή περιβάλλοντος φιλικού προς τους φοιτητές και το προσωπικό του.
 • Δημιουργία και ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών προσανατολισμένων στις ανάγκες της Αγοράς και στην Επιχειρηματικότητα.
  Η ανάπτυξη ποιοτικών, ευέλικτων, συνδεδεμένων με την αγορά προγραμμάτων σπουδών και η προσέλκυση φοιτητών και διδασκόντων υψηλού επιπέδου επιδιώκονται  μέσω επιμέρους ποιοτικών στόχων όπως η σύνδεση του Ιδρύματος με επιχειρήσεις και οργανισμούς, η διαρκής αξιολόγηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η ενίσχυση της κινητικότητας και της διεθνοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας κ.α.
 • Διεθνοποίηση
  Το Ίδρυμα επιδιώκει την ενδυνάμωση των επαφών του με τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, συμμετοχή του σε δίκτυα στρατηγικών συμμαχιών, αξιοποίηση της ερευνητικής του υποδομής, αύξηση της κινητικότητας της ακαδημαϊκής κοινότητας, δημιουργία αγγλόφωνων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 • Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προσέλκυσης νέων ερευνητών
  Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος έχει ως σταθερό και διαρκές χαρακτηριστικό της λειτουργίας του την αριστεία στην έρευνα και τη σύνδεσή της με την εκπαίδευση. Στα πλαίσια αυτά στοχεύει στην διασύνδεση και προσέλκυση κορυφαίων ερευνητών από όλο τον κόσμο καθώς και ταλαντούχων φοιτητών. Η επίτευξη των παραπάνω καθώς και επιμέρους στόχων προς αυτή την κατεύθυνση θα οδηγήσουν στην βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου από το Ίδρυμα έργου.
 • Η ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
  Το Ίδρυμα παράγει επωφελές για την κοινωνία έργο μέσα από το εκπαιδευτικό και ερευνητικό του αποτύπωμα σε τομείς όπως η υγεία, η διατροφή, το περιβάλλον κ.λ.π. Η στόχευση στην ανάπτυξη συνεργασιών με κοινωνικούς φορείς θα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.

Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

Στα πλαίσια της εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας και για την παρακολούθηση και την επίτευξη των στόχων ποιότητας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος συντάσσει, εφαρμόζει, ελέγχει και αναθεωρεί Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας το οποίο καθορίζει τις διεργασίες σχετικά με την αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών, την ενθάρρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας, την ορθολογική διαχείριση των πόρων, την αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος και τη συμμόρφωση του Ιδρύματος με τις προδιαγραφές της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος, τις αρχές δεοντολογίας και αποτροπής διακρίσεων, εγκρίνεται από το ανώτατο Διοικητικό του Όργανο και προσδιορίζει την ευθύνη της Ηγεσίας και των Οργάνων του Ιδρύματος για την αποτελεσματική εφαρμογή του.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας αποτελεί η σαφής δέσμευση της Διοίκησης, των ακαδημαϊκών και διοικητικών Τμημάτων του Ιδρύματος, των μελών του προσωπικού και των φοιτητών, σύμφωνα  με το ρόλο που τους αναλογεί στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας.

Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ

Η πολιτική του Ιδρύματος για την Διασφάλιση Ποιότητας και η στρατηγική εφαρμογής της υλοποιούνται  μέσω της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)  του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Ανάληψη Ευθυνών

Η Διοίκηση αναλαμβάνει την ευθύνη να συμβάλλει:

 • Στη σύνδεση και εναρμόνιση της πολιτικής ποιότητας με τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Ιδρύματος.
 • Στην διάχυση της πολιτικής ποιότητας στους φοιτητές, στο προσωπικό, στη διοίκηση,  στους εταίρους και σε όλους τους αποδέκτες των υπηρεσιών του Ιδρύματος .
 • Στην εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας και του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας καθώς και για την παρακολούθηση των στόχων και των δεικτών επίδοσης.
 • Στη λήψη αποφάσεων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Ιδρύματος.
 • Στην στελέχωση του γραφείου της ΜΟΔΙΠ με επαρκές και υψηλών προσόντων προσωπικό και την παροχή σε αυτό συστηματικής επιμόρφωσης και κατάλληλων εργαλείων που θα βοηθούν στην εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας μέσω του ΕΣΔΠ, στην παρακολούθηση των δεικτών και στην υποβολή προτάσεων βελτίωσης της ποιότητας στο Ίδρυμα.

Δημοσιοποίηση πολιτικής, αρμοδιοτήτων ΜΟΔΙΠ, ΕΣΔΠ, Εγχειριδίου Ποιότητας

Η Στρατηγική Ανάπτυξης και η Πολιτική Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι δημοσιευμένες στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος, στον σύνδεσμο: www.ihu.gr

Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, η δομή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας καθώς και το Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ιδρύματος είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης, στον σύνδεσμο: www.ihu.gr/modip