Διεύθυνση Σπουδών και Ακαδημαϊκών Μονάδων

Αν. Προϊσταμένη

Βαΐα Παπανικολάου

Διεύθυνση

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος – Σίνδος
Τ.Κ.57400, ΤΘ141, Σίνδος

Τηλ. & E-mail

Τηλ. 2310013568
E-mail: tm.spoudon@ihu.gr

Ιδρυματικός Κατάλογος Μαθημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Ο ιδρυματικός κατάλογος μαθημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα, που παρέχονται στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4957/2022.

Ο κατάλογος αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο του Α.Ε.Ι. και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η δημιουργία του Ιδρυματικού καταλόγου, έγινε στο πλαίσιο υλοποίησης του άρθρου 66, του ν. 4957/2022 και των αναφερόμενων στην Υπουργική Απόφαση που αφορά στο, «Πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών/τριών μεταξύ προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)».

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4957/2022, «φοιτητές προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου δύνανται να επιλέγουν να παρακολουθούν και να αξιολογούνται σε μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες άλλων προγραμμάτων σπουδών του ίδιου ή άλλου Τμήματος του Α.Ε.Ι. που περιλαμβάνονται στον ιδρυματικό κατάλογο, ανεξαρτήτως αν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών τους, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η επιτυχής αξιολόγηση σε μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες άλλων προγραμμάτων σπουδών προσμετράται για την απονομή του τίτλου σπουδών αποκλειστικά, ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Ο ανώτατος αριθμός πιστωτικών μονάδων από την επιτυχή αξιολόγηση σε μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες άλλων προγραμμάτων σπουδών, αντιστοιχεί κατ’ ανώτατο όριο έως το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών.»

Σχετική νομοθεσία για τον υπολογισμό των ECTS και του φόρτου εργασίας

Ίδρυση Εργαστηρίων