Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού

Στο νέο οικονομικό μοντέλο και στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, ο ρόλος των Πανεπιστημίων  καθίσταται ολοένα και πιο λειτουργικός αλλά και αναπτυξιακός. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της  Ελλάδος επιδιώκει να αποτελέσει πυλώνα αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα,  εφαρμόζοντας τη διδακτική και μαθησιακή καινοτομία. 

Tο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος δίνει έμφαση στη διεθνοποίηση, στην αξιοποίηση των  ερευνητικών αποτελεσμάτων και στη διδακτική και μαθησιακή καινοτομία, με στόχευση στην  ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος μετεξελίσσεται ως  ένα σύγχρονο και πρωτοπόρο Πανεπιστήμιο, με τη στρατηγική διεθνοποίησης που εφαρμόζει  καθώς και την άμεση προσαρμογή του στις δράσεις ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης μέσω της ενσωμάτωσης καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και  αξιοποιώντας την εμπειρία της λειτουργίας των αγγλόφωνων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων  του. 

Στρατηγικοί Στόχοι 

Σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες του ΔΙΠΑΕ οι στρατηγικοί του στόχοι συνοψίζονται στις  ακόλουθες κατηγορίες: 

  • Ανάπτυξη και βελτίωση της Διοικητικής ικανότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων  Υπηρεσιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 
  • Προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης με γνώμονα τις ανάγκες της αγοράς. 
  • Ενδυνάμωση της κατανόησης των οικονομικών, κοινωνικο-πολιτικών και τεχνολογικών  ζητημάτων που κυριαρχούν στη σημερινή κοινωνία μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας σε  υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο. 
  • Δημιουργία μιας διεθνούς και πολυσυλλεκτικής φοιτητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. 
  • Ανάπτυξη συνεργασιών των Καθηγητών του ΔΙΠΑΕ με Καθηγητές και ερευνητές από άλλα  Πανεπιστήμια. 
  • Ανάπτυξη συνεργειών του ΔΙΠΑΕ με Κοινωνικούς Φορείς και Επιχειρήσεις. Στρατηγικό Πλαίσιο (Strategic Framework)-Άξονες Δράσεις 

Ολόκληρος ο στρατηγικός σχεδιασμός του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.