ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης είναι ο συντονισμός και η επίβλεψη των υπαγόμενων σε αυτήν Διευθύνσεων, Τεχνικών Υπηρεσιών και Υποδομών,
Αγροκτημάτων, Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μέσα στο πλαίσιο των στόχων και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Πανεπιστημίου.

H Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υποδομών, αποτελείται από τις εξής Διευθύνσεις και Τμήματα:

I. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υποδομών, η οποία περιλαμβάνει τα εξής:
1. Τμήμα Συντήρησης
2. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Κατασκευών
3. Τμήμα Ενεργειακής Διαχείρισης και Περιβάλλοντος

II. Περιφερειακή Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υποδομών Σερρών, η οποία περιλαμβάνει τα εξής:
1. Τμήμα Συντήρησης
2. Τμήμα Μελετών και Κατασκευών

IΙΙ. Διεύθυνση Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Έργων Πληροφορικής
  2. Τμήμα Υπολογιστικών και Δικτυακών Υποδομών
  3. Τμήμα Πληροφορικής Σερρών
  4. Τμήμα Πληροφορικής Θεσσαλονίκης,
  5. Τμήμα Πληροφορικής ΠΚΔΠΣ

ΙV. Διεύθυνση Αγροκτημάτων η οποία περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:
1. Τμήμα Διοίκησης Αγροκτήματος
2. Τμήμα Φυτικής Παραγωγής και Φυσικού Περιβάλλοντος
3. Τμήμα Ζωικής Παραγωγής και Φροντίδας Ζώων

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για αναγγελία βλαβών