ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης είναι ο συντονισμός και η επίβλεψη των υπαγόμενων σε αυτήν Διευθύνσεων, Τεχνικών Υπηρεσιών και Υποδομών,
Αγροκτημάτων, Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μέσα στο πλαίσιο των στόχων και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Πανεπιστημίου.

H Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υποδομών, αποτελείται από τις εξής Διευθύνσεις και Τμήματα:

I. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υποδομών, η οποία περιλαμβάνει τα εξής:
1. Τμήμα Συντήρησης
2. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Κατασκευών
3. Τμήμα Ενεργειακής Διαχείρισης και Περιβάλλοντος

II. Περιφερειακή Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υποδομών Καβάλας, η οποία περιλαμβάνει τα εξής:
1. Τμήμα Συντήρησης
2. Τμήμα Μελετών και Κατασκευών

III. Περιφερειακή Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υποδομών Σερρών, η οποία περιλαμβάνει τα εξής:
1. Τμήμα Συντήρησης
2. Τμήμα Μελετών και Κατασκευών

IV. Διεύθυνση Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία περιλαμβάνει τα εξής:
1. Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Έργων Πληροφορικής
2. Τμήμα Υπολογιστικών και Δικτυακών Υποδομών
3. Τμήμα Πληροφορικής Σερρών
4. Τμήμα Πληροφορικής Καβάλας,
5. Τμήμα Πληροφορικής Θεσσαλονίκης,
6. Τμήμα Πληροφορικής ΠΚΔΠΣ

V. Διεύθυνση Αγροκτημάτων η οποία περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:
1. Τμήμα Διοίκησης Αγροκτήματος
2. Τμήμα Φυτικής Παραγωγής και Φυσικού Περιβάλλοντος
3. Τμήμα Ζωικής Παραγωγής και Φροντίδας Ζώων

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για αναγγελία βλαβών