Προκηρύξεις προμηθειών

Αρχική/Προκηρύξεις προμηθειών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια αγαθών «Για την κάλυψη των αναγκών οργάνωσης της γραμματείας του Τμήματος Βιοιατρικών Επιστημών της Σχολής Σ.Ε.Υ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. σε προμήθεια Ξύλινων Αρχειοθηκών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια αγαθών «Για την κάλυψη των αναγκών οργάνωσης της γραμματείας του Τμήματος Βιοιατρικών Επιστημών της Σχολής Σ.Ε.Υ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. σε προμήθεια Ξύλινων Αρχειοθηκών» Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια αγαθών «Για την κάλυψη των αναγκών οργάνωσης της γραμματείας του Τμήματος Βιοιατρικών Επιστημών της Σχολής Σ.Ε.Υ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. σε προμήθεια Ξύλινων Αρχειοθηκών», συνολικού προϋπολογισμού έως 1.562,40 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2020-09-24T16:36:53+03:00Πε, 24 Σεπ '20|Προκηρύξεις προμηθειών|

Για την προμήθεια αντιδραστηρίων, εργαστηριακών αναλωσίμων και συναφών προϊόντων ατομικής προστασίας απαραίτητα για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων στο μάθημα «Οργανική Χημεία»

Για την προμήθεια αντιδραστηρίων, εργαστηριακών αναλωσίμων και συναφών προϊόντων ατομικής προστασίας απαραίτητα για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων στο μάθημα «Οργανική Χημεία» Για την προμήθεια αντιδραστηρίων, εργαστηριακών αναλωσίμων και συναφών προϊόντων ατομικής προστασίας απαραίτητα για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων στο μάθημα «Οργανική Χημεία»», συνολικού προϋπολογισμού έως 2.499,97 ευρώ με Φ.Π.Α. 6% και 24%. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2020-09-24T16:29:40+03:00Πε, 24 Σεπ '20|Προκηρύξεις προμηθειών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια αγαθών «Είδη για το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια αγαθών «Είδη για το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη» Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια αγαθών «Είδη για το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη» , προϋπολογισμού δαπάνης έως 2.494,88 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Σίνδος, Θεσσαλονίκη μέχρι Παρασκευή 30/09/2020 και ώρα 12:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2020-09-24T16:25:17+03:00Πε, 24 Σεπ '20|Προκηρύξεις προμηθειών|

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια δελτίων παρουσίας προσωπικού – πρωτόκολλων αλληλογραφίας διοικητικών υπηρεσιών ΔΙΠΑΕ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια δελτίων παρουσίας προσωπικού – πρωτόκολλων αλληλογραφίας διοικητικών υπηρεσιών ΔΙΠΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2020-09-24T11:18:59+03:00Πε, 24 Σεπ '20|Προκηρύξεις προμηθειών|

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές επιλογής αναδόχου για τη “συντήρηση των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης Καβάλας, Δράμας και Διδυµοτείχου του ΔΙΠΑΕ για την περίοδο 2020-2021”

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές επιλογής αναδόχου για τη "συντήρηση των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης Καβάλας, Δράμας και Διδυµοτείχου του ΔΙΠΑΕ για την περίοδο 2020-2021" ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

2020-09-22T14:03:04+03:00Τρ, 22 Σεπ '20|Προκηρύξεις προμηθειών|

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 25, 32 & 77 ΤΗΣ 01/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΠΑΕ (ΑΔΑΜ: 20PROC006222562) του ανοικτού διεθνούς (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) διαγωνισμού προμήθειας νέου και αναβάθμιση/συμπλήρωση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στα ακαδημαϊκά τμήματα Καβάλας και Δράμας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Κωδ. ΟΠΣ 5041812)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 25, 32 & 77 ΤΗΣ 01/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΠΑΕ (ΑΔΑΜ: 20PROC006222562) του ανοικτού διεθνούς (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) διαγωνισμού προμήθειας νέου και αναβάθμιση/συμπλήρωση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στα ακαδημαϊκά τμήματα Καβάλας και Δράμας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) H τροποποίηση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών για τα Τμήματα 25, 32 και 77 της 01/2020 Διακήρυξης ΔΙΠΑΕ έλαβε ΑΔΑΜ: 20PROC007336934 Η παρούσα αποτελεί μέρος της σύμβασης συνολικής εκτιμώμενης αξίας έως 7.014.722,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 5.657.033,87€  πλέον ΦΠΑ. Υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 του έργου «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812), [...]

2020-09-21T11:23:02+03:00Πα, 18 Σεπ '20|Προκηρύξεις προμηθειών|

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας εργαλείων περιποίησης πρασίνου και ευπρεπισμού του περιβάλλοντα χώρου της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας/ΔΙΠΑΕ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας εργαλείων περιποίησης πρασίνου και ευπρεπισμού του περιβάλλοντα χώρου της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας/ΔΙΠΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2020-09-17T19:25:03+03:00Πε, 17 Σεπ '20|Προκηρύξεις προμηθειών|

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς επισκευής/αντικατάστασης μιας (1) μονάδας παθητικής ψύξης σε Server της ΣΓΕ (Δράμα) του ΔΙΠΑΕ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς επισκευής/αντικατάστασης μιας (1) μονάδας παθητικής ψύξης σε Server της ΣΓΕ (Δράμα) του ΔΙΠΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2020-09-17T12:08:26+03:00Πε, 17 Σεπ '20|Προκηρύξεις προμηθειών|

Διακήρυξη 04/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Καθαριότητα Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος»

Διακήρυξη 04/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Καθαριότητα Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Παροχή διευκρινίσεων ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2020-09-21T16:21:15+03:00Δε, 14 Σεπ '20|Προκηρύξεις προμηθειών|
Go to Top