Προκηρύξεις προμηθειών

Αρχική/Προκηρύξεις προμηθειών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ UPS ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΕ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ UPS ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΕ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ, ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ, ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών στο ΔΙΠΑΕ Κατερίνης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών στο ΔΙΠΑΕ Κατερίνης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων σύναψης σύμβασης προμήθειας on-line συνδρομής βάσεων δεδομένων για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του ΔΙΠΑΕ, (α/α Διακήρυξης 10/2022).

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων σύναψης σύμβασης προμήθειας του αγαθού on-line συνδρομής βάσεων δεδομένων για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) α/α Διακήρυξης 10/2022 Συστημικός αριθμός του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 177865 Η σύμβαση υποδιαιρείται σε εννέα (9) Τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και περισσότερα τμήματα της διακήρυξης και για το σύνολο των αδειών χρήσης της συνδρομής και της χρονικής διάρκειάς της ανά Τμήμα. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών: 21/12/2022, ώρα 13.30 Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 10/01/2023, ώρα 11.00 π.μ. Πληροφορίες για τις ειδικές τεχνικές απαιτήσεις χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ Π&Υ: Αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης, Συνοπτικοί οδηγοί, [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια αγαθών: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια αγαθών: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β-Γ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια αγαθών: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΠΟΡΑΔΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια αγαθών: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΠΟΡΑΔΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β-Γ

Go to Top