Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας 280 ετήσιων αδειών χρήσης πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων/τηλεκπαίδευσης ΖΟΟΜ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας 280 ετήσιων αδειών χρήσης πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων/τηλεκπαίδευσης ΖΟΟΜ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ” στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας του ΔΙΠΑΕ.

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ" στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΑ #1 (1-5) ΣΧΕΔΙΑ #2 (6-9) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας ανταλλακτικών Η/Υ Εργαστηρίων Δικτύων σε ΔΙΠΑΕ Σερρών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας ανταλλακτικών Η/Υ Εργαστηρίων Δικτύων σε ΔΙΠΑΕ Σερρών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΘΕΚΛΑ» στην Πανεπ. Kαβάλας (αρ. Διακ. 04/2022)

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΘΕΚΛΑ» στην Πανεπ. Kαβάλας (αρ. Διακ. 04/2022) Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο. 3 της Πράξης «Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας του ΔΙΠΑΕ στην ΠΑΜΘ με ακρωνύμιο ΘΕΚΛΑ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014 – 2020» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 5672 του 24.12.2019 και έχει λάβει κωδικό MIS 5038009. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής [...]

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ποικίλων αναλώσιμων υλικών για αποκατάσταση βλαβών στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ποικίλων αναλώσιμων υλικών για αποκατάσταση βλαβών στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για “την σποραδική αντικατάσταση υαλοπινάκων στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη και στα κτίρια Θέρμης του ΔιΠαΕ”

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "την σποραδική αντικατάσταση υαλοπινάκων στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη και στα κτίρια Θέρμης του ΔιΠαΕ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλλακτικών αυλόπορτας-γκαραζόπορτας στο ΔΙΠΑΕ Σερρών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλλακτικών αυλόπορτας-γκαραζόπορτας στο ΔΙΠΑΕ Σερρών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Go to Top