Γενικές πληροφορίες

Οι σπουδές στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής αποσκοπούν στην εκπαίδευση και υψηλή κατάρτιση των φοιτητών σε σύγχρονα θέματα των πεδίων της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, χωρίς να παραβλέπουν την σημαντικότητα άλλων πεδίων όπως των διοικητικών (management), πληροφοριακών, νομικών, μαθηματικών κλπ.
Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής αποτελείται από δύο (2) Τομείς Μαθημάτων, τον Τομέα «Λογιστικής & Πληροφορικής» και τον Τομέα «Οικονομικών μαθημάτων & Συναφούς Υποδομής» Η διάρθρωση αυτή σε δύο τομείς ανταποκρίνεται πολύ καλά στην αποστολή του τμήματος, αφού περιλαμβάνει τόσο θεωρητική κατάρτιση όσο και πρακτική επαγγελματική κατάρτιση των φοιτητών του τμήματος.
Το Τμήμα διοικείται από τη Γενική Συνέλευση, μέλη της οποίας είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος, τα μέλη ΔΕΠ, οι Διευθυντές των Τομέων, οι εκπρόσωποι των φοιτητών και ΕΤΠ. Οι Τομείς Μαθημάτων διοικούνται από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα και το Διευθυντή του Τομέα. Το Τμήμα και οι Τομείς Μαθημάτων συγκροτούν, όταν και εφόσον είναι αναγκαίο, επιτροπές προκειμένου να προωθηθεί ή/και να επιλυθεί κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα.
Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής παρέχει τα ακόλουθα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):
Α) ΠΜΣ «Λογιστική & Ελεγκτική».
Β) ΠΜΣ «Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων».
Γ) ΠΜΣ Ερευνητικού Χαρακτήρα «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομική».
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, καθώς και των εφαρμογών τους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις εμπλουτισμένες με νέα αντικείμενα και μαθήματα, προσαρμοζόμενο στις εκάστοτε εξελίξεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Για την απόκτηση πτυχίου στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής απαιτείται επιτυχής εξέταση σε σαράντα (48) μαθήματα από τα οποία τα περισσότερα είναι μαθήματα κορμού και μετά το Ε’ εξάμηνο υπάρχουν αρκετά μαθήματα εξειδίκευσης που είναι Επιλογής.
Το κυριότερο πλεονέκτημα του Τμήματος βρίσκεται στο ότι προσφέρει σύγχρονο, ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών ικανό να παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένη ακαδημαϊκή γνώση και δεξιότητες με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα που διαπραγματεύονται τα σύγχρονα προβλήματα και τις καινοτομίες στη λογιστική και στη χρηματοοικονομική διαχείριση των επιχειρήσεων κατά το πρότυπο αντίστοιχων τμημάτων κορυφαίων πανεπιστημίων του εξωτερικού αλλά και της Ελλάδας.
Επιπλέον, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εφαρμογή της ακαδημαϊκής γνώσης με την ενσωμάτωση εργαστηριακών μαθημάτων, μέσω εκτενούς χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής από τους φοιτητές αλλά και μέσω της δυνατότητας συμμετοχής των φοιτητών σε πρακτική άσκηση. Τα στοιχεία αυτά του προγράμματος σπουδών εξηγούν την ιδιαίτερη ελκυστικότητα του, όπως αυτή αποτυπώνεται στην αυξημένη ζήτηση από τους υποψηφίους φοιτητές.
Το αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος καλύπτει με σύγχρονο και διεπιστημονικό τρόπο την επιστήμη της Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ως βασικό τομέα της Οικονομίας και ως παράγοντα στήριξης της οργάνωσης – ανάπτυξης των επιχειρήσεων –οργανισμών και επιπλέον θα συνεχίσει την ικανότητα προσαρμογής του έως τώρα σχεδιασμού δράσης του Τμήματος στον νευραλγικό και δυναμικό αυτό τομέα της οικονομίας, αντικείμενο που απαιτεί συνεχή μέτρα θεραπείας. Σε αυτό το πλαίσιο, το Τμήμα ασχολείται εκπαιδευτικά και ερευνητικά για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της εποχής. Στόχος είναι να εφοδιαστούν οι φοιτητές μας με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις αξίες που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.
Η δυναμική παρουσία των μελών ΔΕΠ και των μεταπτυχιακών φοιτητών στην επιστήμη της Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής αποτυπώνεται σε μια σειρά δραστηριότητες ερευνητικού, εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού χαρακτήρα. Συμπληρωματικά στην εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τμήματος υπάρχει στενή συνεργασία με τους τομείς της έρευνας και της παροχής λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στις παραγωγικές τάξεις της περιοχής, καθώς και πλήθος δραστηριοτήτων που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο, εδώ και χρόνια.
Η ανάπτυξη της επιστημονικής κριτικής, της ανάλυσης και των επικοινωνιακών ικανοτήτων είναι ψηλά στις προτεραιότητές μας, σαν αποτέλεσμα ενός προσεκτικά σχεδιασμένου Προγράμματος Σπουδών που καλύπτει πλήρως τα επιστημονικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Έτσι, ο πτυχιούχος του Τμήματος αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις για να απασχοληθεί είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, είτε ως ανώτερο ή ανώτατο στέλεχος στις επιχειρήσεις του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ως Λογιστής, Κοστολόγος, Φοροτεχνικός, Ελεγκτής, Οργανωτής Λογιστηρίων και Οικονομικών Υπηρεσιών, Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος – Αναλυτής, Εκπαιδευτικός και γενικότερα ως επιστήμονας του ευρύτερου οικονομικού τομέα.
Αναλυτικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος ασχολούνται με την:
• Εποπτεία, τήρηση και ενημέρωση Λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με την κείμενη Φορολογική Νομοθεσία.
• Σύνταξη και έλεγχο οικονομικών καταστάσεων.
• Σύνταξη και έλεγχο των πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων.
• Εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.
• Εφαρμογή αρχών και μεθόδων Κοστολόγησης και σύνταξη προϋπολογισμών.
• Αξιολόγηση επενδύσεων.
• Σύνταξη χρηματοοικονομικών αναλύσεων και εκτιμήσεων.
• Παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών και εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών.
• Στελέχωση κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.

Πρόγραμμα σπουδών

Κωδικός

Μάθημα

Κατη-γορία

Τύπος

Ώρες εβδομαδιαίως

Φόρτος εργασίας

Διδακτικές μονάδες

Εξάμηνο 1 (Α)

ΝΑ1 Μικροοικονομική Υ Θ 3 9 5
ΝΑ2 Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Υ Θ 3 9 5
ΝΑ3 Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι Υ Θ 4 10 5
ΝΑ4 Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά Ι Υ Θ 4 10 5
ΝΑ5 Αστικό Δίκαιο Υ Θ 3 9 5
ΝΑ6 Πληροφορική Ι Υ Μ 4 10 5
Σύνολα 21 57 30

Εξάμηνο 2 (Β)

ΝΒ1 Μακροοικονομική Υ Θ 3 9 5
ΝΒ2 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙI Υ Θ 4 10 5
ΝΒ3 Ξένη Γλώσσα Ι Υ Θ 4 10 5
ΝΒ4 Πληροφορική ΙI Υ Μ 4 10 5
ΝΒ5 Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά ΙΙ Υ Θ 4 10 5
ΝΒ6 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Υ Θ 3 9 5
Σύνολα 22 58 30

Εξάμηνο 3 (Γ)

ΝΓ1 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Υ Θ 3 9 5
ΝΓ2 Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί και Αγορές Υ Θ 3 9 5
ΝΓ3 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ Υ Θ 4 10 5
ΝΓ4 Στατιστική Επιχειρήσεων Υ Μ 4 10 5
ΝΓ5 Φορολογική Λογιστική Ι Υ Θ 3 9 5
ΝΓ6 Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή Δράση Υ Μ 4 10 5
Σύνολα 21 57 30

Εξάμηνο 4 (Δ)

ΝΔ1 Τραπεζική Διοικητική Υ Θ 3 9 5
ΝΔ2 Λογιστική Κόστους Ι Υ Θ 3 9 5
ΝΔ3 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις Υ Θ 3 9 5
ΝΔ4 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Υ Θ 3 9 5
ΝΔ5 Μεθοδολογία Έρευνας Υ Θ 3 9 5
ΝΔ6 Εμπορικό Δίκαιο Υ Θ 3 9 5
Σύνολα 18 54 30

Εξάμηνο 5 (Ε)

ΝΕ1 Εργατικό Δίκαιο Υ Θ 3 9 5
ΝΕ2 Στρατηγικός σχεδιασμός επιχειρήσεων Υ Θ 4 10 5
ΝΕ3 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ι Υ Θ 3 9 5
ΝΕ4 Λογιστική Κόστους ΙΙ Υ Θ 3 9 5
Κατ’ επιλογής υποχρεωτικά δύο από τα παρακάτω τέσσερα:
ΝΕ5 Ξένη Γλώσσα ΙΙ ΕΥ Θ 4 10 5
ΝΕ6 Διοικητική Λογιστική ΕΥ Θ 3 9 5
ΝΕ7 Θεσμοί & Πολιτικές της Ε.Ε. ΕΥ Θ 3 9 5
ΝΕ8 Μάρκετινγκ ΕΥ Θ 3 9 5
Σύνολα 19 (20) 55 (56) 30

Εξάμηνο 6 (ΣΤ)

ΝΣΤ1 Ελεγκτική Υ Θ 3 9 5
ΝΣΤ2 Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Υ Θ 3 9 5
ΝΣΤ3 Φορολογική Λογιστική ΙΙ Υ Θ 3 9 5
ΝΣΤ4 Μηχανογραφημένη Λογιστική Υ Μ 4 10 5
Κατ’ επιλογής υποχρεωτικά δύο από τα παρακάτω τέσσερα:
ΝΣΤ5 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΕΥ Μ 4 10 5
ΝΣΤ6 Λογιστική Δημοσίου Τομέα ΕΥ Θ 3 9 5
ΝΣΤ7 Εφαρμοσμένη Στατιστική ΕΥ Μ 4 10 5
ΝΣΤ8 Δίκαιο Συναλλαγών ΕΥ Θ 3 9 5
Σύνολα 19 (21) 52 (54) 30

Εξάμηνο 7 (Ζ)

ΝΖ1 Οικονομοτεχνικές Μελέτες Υ Θ 4 10 5
ΝΖ2 Επιχειρηματικότητα Υ Θ 3 9 5
ΝΖ3 Εταιρική Διακυβέρνηση-Εσωτερικός Έλεγχος Υ Θ 3 9 5
Κατ’ επιλογής υποχρεωτικά τρία από τα παρακάτω πέντε:
ΝΖ4 Σύγχρονα ζητήματα Λογιστικής ΕΥ Θ 3 9 5
ΝΖ5 Διοίκηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών ΕΥ Θ 3 9 5
ΝΖ6 Εκπαιδευτική Τεχνολογία στην Λογιστική & Χρηματοοικονομική ΕΥ Μ 3 9 5
ΝΖ7 Πολυεθνικές Επιχειρήσεις – ΑΞΕ ΕΥ Θ 3 9 5
ΝΖ8 Στοιχεία Λογιστικού και Φορολογικού Δικαίου ΕΥ Θ 3 9 5
Σύνολα 19 55 30

Εξάμηνο 8 (Η)

     
ΝΗ1 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΙΙ Υ Θ 3 9 5
ΝΗ2 Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Υ Θ 3 9 5
Κατ’ επιλογής υποχρεωτικά τρία από τα παρακάτω έξι:
ΝΗ3 Αποτίμηση Επιχειρήσεων ΕΥ Θ 3 9 5
ΝΗ4 Χρηματοοικονομικά Παράγωγα ΕΥ Θ 3 9 5
ΝΗ5 Επιχειρηματική Αναλυτική ΕΥ Θ 3 9 5
ΝΗ6 Κοινωνική Οικονομία ΕΥ Θ 3 9 5
ΝΗ7 Διαχείριση Κινδύνων ΕΥ Θ 3 9 5
ΝΗ8 Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική & Λογιστική ΕΥ Θ 3 9 5
Σύνολα 18 54 30
Πτυχιακή εργασία (αντιστοιχεί σε 2 μαθήματα) ΕΥ 6 18 10
Πρακτική άσκηση (προαιρετική) Π

ΔΕΠ

Νικολαΐδης Μιχαήλ, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος

Μανδήλας Αθανάσιος , Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος

Βαλσαμίδης Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Τομέα Λογιστικής & Πληροφορικής

Δελιάς Παύλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Τομέα Χρηματοοικονομικών μαθημάτων και Συναφούς Υποδομής

Φλώρου Γιαννούλα, Καθηγήτρια

Καρασαββόγλου Αναστάσιος, Καθηγητής

Καλαμπούκα Καλλιόπη, Καθηγήτρια

Κουρτίδης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής

Ζουμπουλίδης Βασιλείου, Επίκουρος Καθηγητής

Περδίκη Φωτεινή, Επίκουρη Καθηγήτρια

Τσοκτουρίδου Κωνσταντίνα, Λέκτορας Εφαρμογών

Τσισινού Αικατερίνη, Λέκτορας Εφαρμογών

 

ΕΤΕΠ

Φέρελης Βασίλειος

Παναγιωτίδου Μάρθα

Βάτκαλης Ιωάννης

 

ΕΔΙΠ

Ντουχανιάρη Ειρήνη

Διοικητικό Προσωπικό

Προϊσταμένη Γραμματείας: Γρηγοριάδου Παναγιώτα

Γραμματεία: Σουκάντου Διαμάντω, Μαραγκού Φιλιώ

Τηλέφωνα: 2510-462187, 2510-462185

Fax: 2510-462188

e-mail: seclog@teiemt.gr

Τοποθεσία-Εγκαταστάσεις

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστημιούπολη Καβάλας
Αγιος Λουκάς – 65404 Καβάλα

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστημιούπολη Καβάλας
Διεύθυνση: Άγιος Λουκάς – Καβάλα – 65404
Σταθερό: +302510462187
Σταθερό: +302510462185
Σταθερό: +302510462186
Fax: +302510462188
e-mail: seclog@teiemt.gr

Ιστοσελίδα τμήματος

Το τμήμα διαθέτει δική του ιστοσελίδα με αναλυτικές πληροφορίες στη διεύθυνση: http://af.ihu.gr/

Νέα-Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [5/03/2024]

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Εταιρία Ύδρευσης-Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [14/09/2023]

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [12/09/2023]

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ KLINIKUM PLUS M.I.K.E.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [05/09/2023]

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [10/07/2023]

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [17/05/2023]

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [21/3/2023]

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (Θεσσαλονίκη-Καλοχώρι, MAKIOS Logistics)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [25/1/2023]

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [09/1/2023]

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [11/11/2022]

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [30/8/2022]

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [24/8/2022]

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΓΓΕΛΙΑ [11/7/2022]

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΓΓΕΛΙΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

  ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

  ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑ

  ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑ

 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑ

  ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΕΣ(Logistics Assistant )

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ