Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας επισκευή καυστήρα ΦΕ, Πανεπιστημιούπολης Καβάλας ΔΙΠΑΕ