Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Προμήθεια ανταλλακτικών εκτυπωτικών μηχανημάτων εκτυπωτικής μονάδας και Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής τους» για την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.