Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων σίτισης ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, Πανεπιστημιούπολη Καβάλας (25/11/2022)

Ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα για τη Σίτιση Πανεπιστημιούπολης Καβάλας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Στο παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο excel θα βρείτε 4 φύλλα. Το 1ο φύλλο περιέχει τις εγκεκριμένες αιτήσεις που κατατέθηκαν μέσω email (sitisi@emt.ihu.gr), το 2ο φύλλο περιέχει τις εγκεκριμένες αιτήσεις που κατατέθηκαν μέσω μέσω της εφαρμογής σίτισης ( https://sitisi.ihu.gr/ ), το 3ο φύλλο περιέχει τις απορριπτέες αιτήσεις που κατατέθηκαν μέσω email (sitisi@emt.ihu.gr) καθώς και τις αιτήσεις που έχ ουν ελλειπή δικαιολογητικά, και το 4ο φύλλο περιέχει τις αιτήσεις με ελλειπή δικαιολογητικά που κατατέθηκαν μέσω της εφαρμογής σίτισης ( https://sitisi.ihu.gr/ ) .
Όλοι οι φοιτητές βάσει του αρ. πρωτοκόλλου που τους έχει αποσταλεί θα ελέγξουν αν η αίτησή τους έχει εγκριθεί ή απορριφθεί ή έχει ελλιπή δικαιολογητικά.
Στους απορριφθέντες εκτός από τον αρ. πρωτοκόλλου, το αεμ και τη σχολή, αναφέρεται και ο λόγος απόρριψής τους.

Όσες αιτήσεις εξακολουθούν να έχουν ελλιπή δικαιολογητικά δίνεται τελευταία προθεσμία στους φοιτητές να τα προσκομίσουν μέχρι τις 29/11/2022 στις 23.59 διαφορετικά δεν θα είναι ούτε στα τελικά αποτελέσματα που θα αναρτηθούν στις 30/11/2022 και θα τεθούν σε ισχύ από 01/12/2022.
Για τις αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά όσοι κατέθεσαν αίτηση μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση sitisi@emt.ihu.gr να αποστείλουν τα υπολειπόμενα δικαιολογητικά στην εν λόγω διεύθυνση ΕΝΩ όσοι κατέθεσαν αίτηση μέσω της νέας εφαρμογής που μπήκε σε λειτουργία, να επισυνάψουν τα υπολειπόμενα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ μέσα στην εφαρμογή με τον τρόπο που σας έχει υποδειχτεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.