ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΊΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ

Παρατείνεται η προθεσμία για τους φοιτητές/ήτριες της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης που επιθυμούν την εισδοχή τους στη Φοιτητική Εστία της Σίνδου (Θεσσαλονίκης), μέχρι και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Αίτηση (επισυνάπτεται) με όλα τα δικαιολογητικά, υποχρεούνται να υποβάλουν και όσοι φοιτητές/τριες διαμένουν ήδη στην εστία.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται αυτοπροσώπως ή υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με courier στην παρακάτω διεύθυνση:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη,
Τμήμα Πρωτοκόλλου (για ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ)
ΤΚ. 57 400 Σίνδος