Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΘΕΚΛΑ» στην Πανεπ. Kαβάλας (αρ. Διακ. 04/2022)

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο. 3 της Πράξης «Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας του ΔΙΠΑΕ στην ΠΑΜΘ με ακρωνύμιο ΘΕΚΛΑ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014 – 2020» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 5672 του 24.12.2019 και έχει λάβει κωδικό MIS 5038009. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Ο συστημικός αριθμός στο ΕΣΗΔΗΣ είναι 162725