Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αποκατάσταση βλάβης στον καυστήρα του κτηρίου βιβλιοθήκης και την τοποθέτηση επιβραδυντών καυσαερίων στους λέβητες ΔΕ και Σ123 της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.