Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιριακών εγκαταστάσεων του ΔΙΠΑΕ για είκοσι (20) μήνες για τα έτη 2022 και 2023» Διακήρυξη 17/2021