Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΙΠΑΕ.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σεισμική συμπεριφορά μεταλλικών κατασκευών» (APP 23252). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωστοποίηση υποψηφιοτήτων – Ανακήρυξη υποψηφίων, για την ανάδειξη εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Χημείας του ΔΙΠΑΕ.

Γνωστοποίηση υποψηφιοτήτων – Ανακήρυξη υποψηφίων, για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Χημείας και τη Γενική Συνέλευση των Τομέων του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, από το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.). ΑΠΟΦΑΣΗ

Ορισμός τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙΠΑΕ.

Ορισμός τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ορισμός τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙΠΑΕ.

Ορισμός τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. ΑΠΟΦΑΣΗ

Oρισμός Τριμελών Εφορευτικών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του ΔΙΠΑΕ.

Oρισμός Τριμελών Εφορευτικών για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ και των αναπληρωτών στη Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του ΔΙΠΑΕ.

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του ΔΙ.ΠΑ.Ε. από το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) και το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) που υπηρετεί στο Τμήμα Φυσικής, στη Σχολή Θετικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. ΑΠΟΦΑΣΗ

Γνωστοποίηση υποψηφιοτήτων – Ανακήρυξη υποψηφίων, για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΕΠ, με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙΠΑΕ.

Γνωστοποίηση υποψηφιοτήτων – Ανακήρυξη υποψηφίων, για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΕΠ, με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙΠΑΕ

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Χημείας και τη Γενική Συνέλευση των Τομέων του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙΠΑΕ.

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Χημείας και τη Γενική Συνέλευση των Τομέων του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. από το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.). ΑΠΟΦΑΣΗ

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής (Ο.Δ.Ε.) για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης του εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής (Ο.Δ.Ε.) για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης του εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. (με τον αναπληρωτή του) στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. ΑΠΟΦΑΣΗ

Go to Top