Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση χρήσης διαδικτυακών εφαρμογών»