Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσίας «αποκατάστασης βλαβών στο δίκτυο μεταφοράς πετρελαίου θέρμανσης στο λεβητοστάσιο ΕΧ» της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας