Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσίας «συντήρησης και απόφραξης των αποχετευτικών δικτύων στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας του ΔΙ.ΠΑ.Ε., για το 2020»