Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας για ΜΠΣ ΔΙΠΑΕ (άνευ διδάκτρων)