ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 25, 32 & 77 ΤΗΣ 01/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΠΑΕ (ΑΔΑΜ: 20PROC006222562) του ανοικτού διεθνούς (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) διαγωνισμού προμήθειας νέου και αναβάθμιση/συμπλήρωση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στα ακαδημαϊκά τμήματα Καβάλας και Δράμας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Κωδ. ΟΠΣ 5041812)

H τροποποίηση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών για τα Τμήματα 25, 32 και 77 της 01/2020 Διακήρυξης ΔΙΠΑΕ έλαβε ΑΔΑΜ: 20PROC007336934

Η παρούσα αποτελεί μέρος της σύμβασης συνολικής εκτιμώμενης αξίας έως 7.014.722,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 5.657.033,87€  πλέον ΦΠΑ. Υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 του έργου «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812), εντάσσεται  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 3: «Υποδομές ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυσης της Κοινωνικής συνοχής», με τίτλο «Ανάπτυξη/Αναβάθμιση υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» και συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.