Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών προς κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστηµιούπολης Καβάλας