Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια διαφόρων τύπων κλειδιών στην πανεπιστημιούπολη Σερρών