Ανακοινώσεις Προκηρύξεων 2 θέσεων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1909/τ.Γ’/02.07.2024 η υπ’ αρ. πρωτ.: ΔΦ 10.1/10184/19.06.2024 (ΑΔΑ: 9Ρ1Μ46ΨΖ3Π-ΦΑΡ) προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Σχολής ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, του Τμήματος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο:
«Αισθητήρια και Ανάπτυξη ηλεκτρονικών κυκλωμάτων», (APP41801).
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 07.08.2024

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1844/τ.Γ’/26.06.2024 η υπ’ αρ. πρωτ.: ΔΦ 10.1/10188/19.06.2024 (ΑΔΑ: Ψ11Υ46ΨΖ3Π-ΞΦ7) προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Σχολής ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, του Τμήματος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο:
«Ανάπτυξη και αξιολόγηση ποιότητας λογισμικού», (APP41804).
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 07.08.2024