18938/2024 Αρ. Διακ. 4/2024 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων –Προμήθεια υλικών άμεσης κατανάλωσης του έργου με κωδικό 81053