Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη και σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.