Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία «Θερισμός χόρτων στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας» του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος