Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας δειγματοφορέα στο ΔΙΠΑΕ Σερρών.