ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Ενημερώνουμε τους φοιτητές της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης για τα παρακάτω:

Α. Οι φοιτητές οι οποίοι υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση να εισαχθούν στην Φοιτητική Εστία και των οποίων οι αιτήσεις εγκρίνονται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης να παραλάβουν τα δωμάτιά τους, αυτοπροσώπως με το δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου και της άδειας παραμονής προκειμένου για αλλοδαπούς, καθώς και της Ακαδημαϊκής τους ταυτότητας.

Αν ο/η φοιτητής/ήτρια που έχει επιλεγεί δεν προσέλθει μέσα στην καθορισμένη προθεσμία για την παραλαβή του δωματίου, και δεν έχει ενημερώσει για κάποιο κώλυμα, θεωρείται ότι έπαψε να ενδιαφέρεται, οπότε χωρίς άλλη ειδοποίηση χάνει το δικαίωμα παραμονής του στην Εστία.

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές ότι με την υποβληθείσα αίτησή τους αποδέχονται τον κανονισμό της Εστίας.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στον Πίνακα Αιτούντες 1η φορά 2022-2023

Β. Οι φοιτητές μεγαλύτερων του πρώτου έτους σπουδών που υπέβαλαν εκ νέου αίτηση και των οποίων οι αιτήσεις είναι δεκτές συνεχίζουν τη διαμονή τους τηρώντας τον Κανονισμό της Εστίας.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στον πίνακα Οικότροφοι 2022-2023

Γ. Οι φοιτητές μεγαλύτερων του πρώτου έτους σπουδών που υπέβαλαν εκ νέου αίτηση και των οποίων οι αιτήσεις είναι δεκτές με ελλιπή δικαιολογητικά οφείλουν εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης του αποτελέσματος να προσκομίσουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Τα στοιχεία της αίτησης περιλαμβάνονται στον Πίνακα Οικότροφοι 2022-2023-Ελλιπή δικαιολογητικά

Δ. Οι φοιτητές  των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται έχουν δικαίωμα υποβολής Ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης του αποτελέσματος.

Τα στοιχεία της αίτησης περιλαμβάνονται στον Πίνακα Απορριπτέοι 2022-2023

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ EXCELL “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΦΕ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ 2022-2022”