Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου-ων για την “προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες Σχολών και Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ (για τα έτη 2023-2024)” σε Θεσσαλονίκη (Σίνδο), Καβάλα, Δράμα, Διδυμότειχο, Σέρρες, Κιλκίς και Κατερίνη (αρ. διακήρυξης 06/2022).

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε δέκα τρία (13) Τμήματα, τα οποία λαμβάνουν διαφορετικό συστημικό αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ, ως εξής:
172769 Τμήμα 1: Πετρέλαιο θέρμανσης σε Θεσσαλονίκη (Σίνδος- Αλεξ. Πανεπ.) (έτη 2023-24)
172837 Τμήμα 2: Πετρέλαιο θέρμανσης σε Καβάλα (έτη 2023-24)
172838 Τμήμα 3: Πετρέλαιο θέρμανσης σε Δράμα (έτη 2023-2024)
172839 Τμήμα 4: Πετρέλαιο θέρμανσης σε Διδυμότειχο Ν. Έβρου (έτη 2023-24)
172840 Τμήμα 5: Πετρέλαιο θέρμανσης σε Σέρρες (έτη 2023-24)
172841 Τμήμα 6: Πετρέλαιο θέρμανσης σε Κιλκίς (έτη 2023-24)
172843 Τμήμα 7: Πετρέλαιο θέρμανσης σε Κατερίνη (έτη 2023-24)
172844 Τμήμα 8: Πετρέλαιο κίνησης σε Θεσσαλονίκη (Σίνδος – Αλεξ. Πανεπ) (έτη 2023-24)
172845 Τμήμα 9: Πετρέλαιο κίνησης σε Καβάλα (έτη 2023-24)
172847 Τμήμα 10: Πετρέλαιο κίνησης σε Σέρρες (έτη 2023-24)
172849 Τμήμα 11: Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων σε Θεσσαλονίκη (Σίνδος Αλεξ. Πανεπ) (έτη 2023-24)
172851 Τμήμα 12: Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων σε Καβάλα (έτη 2023-24)
172852 Τμήμα 13: Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων σε Σέρρες (έτη 2023-24)

Πληροφορίες για τις ειδικές τεχνικές απαιτήσεις χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ Π&Υ: Αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης, Συνοπτικοί οδηγοί, Εγκύκλιοι – οδηγίες, eLearning (εκπαιδευτικά videos) στο link:
https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal/elearning