Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια γραφικής ύλης στο ΔΙΠΑΕ Σερρών