Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΕΙ ΑΜΘ», με Α.Σ. στο ΕΣΗΔΗΣ 190095

Νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 18 της 22PPROC010798320 Διακήρυξης του έργου και την 38/26-7-2022/Θ32ο (ΑΔΑ:9ΨΑ146ΨΖ3Π-ΑΓ1) απόφαση της αναθέτουσας αρχής ορίζεται η 8 Σεπτέμβρη 2022 και ώρα 10:00