ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ 2021-2022

Ενημερώνουμε τους φοιτητές της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης οι οποίοι ήταν σε λίστα αναμονής ότι μπορούν να σιτίζονται δωρεάν από 02/05/2022.