Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού (WP4.ES.PP1.726265) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «MEDiterranean QUadruple helix Approach to Digitalisation» με ακρωνύμιο MEDQUAD και Κωδικό Έργου 80402 του Προγράμματος ENI CBC MED 2014 – 2020