Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού,ειδών καθαριότητας και μέσων ατομικής προστασίας στο ΔΙΠΑΕ.