Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού εργαστηρίου μηχατρονικής στο ΔΙΠΑΕ Σερρών.