Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εκτέλεση χωματουργικών εργασιών στο ΔΙΠΑΕ στις Σέρρες.