Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο ΔΙΠΑΕ Σερρών