Διευκρινίσεις Διακήρυξη 17/2021 Δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ ΓΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022 ΚΑΙ 2023»