Διακήρυξη 16/2021 Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων Θέρμης, Σίνδου, Σερρών, Κιλκίς του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για 12 μήνες»