Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος λαμβάνοντας υπόψιν την με Α.Π. 2261 / 09.06.2021 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 ‐ 2022» (ΑΔΑ: Ψ3ΑΟ46ΜΤΛΡ‐Ζ2Ψ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με απόφαση της αρ. 118ης/02.08.2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, προσκαλεί νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022,  για τη σύναψη 142 συμβάσεων ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021‐ 2022 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος» με κωδικό ΟΠΣ: 5030588, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 – 2022 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή Κορλό Απόστολο, Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δι.Πα.Ε.
 
Θα αξιολογηθούν μόνο οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την ημέρα Τετάρτη 25-08-2021 και ώρα 14:30».

Σημείωση:
Η ορθή επανάληψη αφορά στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία. Στο Επιστημονικό Πεδίο Μεθοδολογία προσχολικής αγωγής το μάθημα «Οργάνωση & Διοίκηση Κέντρων Προσχολικής Αγωγής» αλλάζει σε Ζ’ Εξαμήνου με 5 Πιστωτικές Μονάδες.