Γενικές πληροφορίες

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ της ΕΛΛΑΔΟΣ αποτελεί αυτόνομο Τμήμα τετραετούς φοίτησης με ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών χωρίς κατευθύνσεις., Έχει ιστορία 45 ετών και το εκπαιδευτικό προσωπικό έχει πολυετή εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία.

Το ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ της ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, βάσει του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/07-05-2019), οργανώθηκε και λειτουργεί ως ΑΕΙ, αποτελούμενο από τις συνέργειες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με το πρώην Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης), με το πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας) και το πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).

Το Τμήμα φυσικοθεραπείας αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Τμήμα φυσικοθεραπείας του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ προσφέρει Πανεπιστημιακές Σπουδές τετραετούς φοίτησης που οδηγούν σε πτυχίο φυσικοθεραπείας Πανεπιστημιακού Επιπέδου (Bachelor’s Degree – level 6 κατά to EQF, European Qualifications Framework, Bologna).
Σκοπός του Τμήματος φυσικοθεραπείας είναι να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην Επιστήμη και την τεχνολογία, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης, να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος προσαρμόζονται στις ανάγκες των καιρών, στις ραγδαίες εξελίξεις της Ιατρικής και της Αποκατάστασης και μέσω της αναμόρφωσης των Προγραμμάτων Σπουδών προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα χωρίς όμως να ξεφεύγουν από τον σκοπό που είναι η θεραπεία και η λειτουργική αποκατάσταση.

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε, είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε οι πτυχιούχοι να είναι σε θέση να αξιολογούν δυσλειτουργίες του ανθρώπινου σώματος και να επιλέγουν μεθόδους, μέσα και τεχνικές, με σκοπό την πρόληψη, την θεραπεία και την αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές κυρίως στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.

Σημαντικά στοιχεία για την επιτυχή κατάρτιση των φοιτητών και μελλοντικών επαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών είναι οι τετραετείς σπουδές και η Κλινική εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων με τα μαθήματα Κλινικής Άσκησης: Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV που πραγματοποιούνται σε Δημόσια Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές, από το τέταρτο κιόλας εξάμηνο σπουδών καθώς, και η τετράμηνη Πρακτική Άσκηση. Είναι σημαντικό να αναφερθεί το πλεονέκτημα της Κλινικής εκπαίδευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΔΙΠΑΕ λόγω της ύπαρξης πολλών και μεγάλων Νοσοκομείων με πληρότητα Κλινικών και Τμημάτων, πράγμα το οποίο κάνει την Κλινική εκπαίδευση των φοιτητών πληρέστερη.

Ο σκοπός του Τμήματος, η αναγκαιότητα του λειτουργήματος του Φυσικοθεραπευτή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη βελτίωσης της μετατραυματικής ή μετεγχειρητικής αποκατάστασης καθώς και η επιτυχημένη σταδιοδρομία των αποφοίτων είτε στο ελεύθερο επάγγελμα είτε στα Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, Κέντρα Αποκατάστασης, Κέντρα Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η), Γηροκομεία, Κέντρα περίθαλψης ή θεραπείας ατόμων με αναπηρίες, αποδεικνύει την αποδοχή και την εκτίμηση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ΔΙ.ΠΑ.Ε στην Ακαδημαϊκή κοινότητα και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας.

Στα πλαίσια της αποστολής του το Τμήμα:

1. Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα.
2. Αναπτύσσει συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
3. Συνεργάζεται με φορείς, οι οποίοι σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος
4. Χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες στη διδασκαλία και στις άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Τμήματος.
5. Διεξάγει έρευνα με τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού προσωπικού σε ερευνητικά προγράμματα, ανακοινώσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις εργασιών.
6. Διευκολύνει τους/τις φοιτητές/τριες στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα τους καταστήσουν ικανούς να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον, π. χ. ανταλλαγές φοιτητών/τριών με αντίστοιχα ιδρύματα άλλων χωρών, ενημερωτικές ημερίδες και άλλα.
7. Προετοιμάζεται, ώστε να είναι δεκτικό σε αλλαγές σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
8. Φροντίζει για τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών που προσφέρει.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Τμήμα φυσικοθεραπείας έχει 4 μεταπτυχιακά προγράμματα Σπουδών (Π.Μ.Σ) :

α. Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία (έχουν πραγματοποιηθεί τρεις κύκλοι σπουδών, 2015-16, 2016-17, 2017-18 και πραγματοποείται τώρα ο τέταρτος 2018-19),
β. Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία (έχουν πραγματοποιηθεί τρεις κύκλοι σπουδών, 2016-17, 2017-18, 2018-19,
γ. “Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Αποκατάστασης στον Αθλητισμό και στην Άσκηση (πραγματοποιείται τώρα ο πρώτος κύκλος 2018-19) και
δ. Οργάνωση και Λειτουργία Μονάδων Νοσηλείας και Αποκατάστασης (πραγματοποιείται τώρα ο πρώτος κύκλος 2018-19),

Η εκπαίδευση σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών αποτελεί σημαντικό συστατικό προηγμένης και εξειδικευμένης πράξης (εξάσκησης). Επιτρέπει μεγαλύτερη αυτονομία και επιταχύνει την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη ή την προώθηση του επαγγέλματος.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, δημιουργήθηκαν προκειμένου να ανταποκριθούν στο διεθνή ανταγωνισμό και να συμπορευτεί με τις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ο απόφοιτος εφοδιάζεται με προσόντα και δεξιότητες που θα τον καταστήσουν προσαρμόσιμο σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη τεχνολογική και πολιτιστική πραγματικότητα και θα τον επιτρέψουν να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στον τομέα της έρευνας, στη διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ή στην επέκταση και ανάπτυξη του στην δική του κλινική πρακτική.

Προτείνονται θεματολογικές ενότητες μαθημάτων, προκειμένου να:

  • καλυφθούν οι νέες τάσεις στον τομέα της παιδιατρικής φυσικοθεραπείας και της νευροαποκατάστασης
  • να αναβαθμιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης,
  • υποστηριχθεί η ερευνητική εξέλιξη και η απασχόληση των αποφοίτων,
  • υποστηριχθεί η προώθηση της δημιουργικής-κριτικής σκέψης μέσω έρευνας,
  • υποστηριχθεί η εκμάθηση και πρακτική εξάσκηση στην χρήση και εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων αξιολόγησης,
  • υποστηριχθεί η ανάπτυξη ικανότητας στη δημιουργία τεκμηριωμένα αποτελεσματικών και ασφαλών Φυσικοθεραπευτικών Πρωτοκόλλων και
  • υποστηριχθεί η εφαρμογή πρόληψης και συνεχόμενης λειτουργικής αποκατάστασης.

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών σε μορφή PDF.

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας εκπαιδεύει και καταρτίζει στελέχη, ικανά να αξιολογούν τραυματικές και παθολογικές καταστάσεις, συγγενείς και επίκτητες του γνωστικού τους πεδίου, να οργανώνουν και να εφαρμόζουν εξατομικευμένα προγράμματα φυσικοθεραπείας, με σκοπό τη διατήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας, την ανακούφιση από τον πόνο και την πρόληψη δυσλειτουργιών. Παράλληλα το Τμήμα Φυσικοθεραπείας προάγει και την εφαρμοσμένη έρευνα, ολοκληρώνοντας με τον τρόπο αυτό την επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση και εξέλιξη των στελεχών του. Γενικότερα οι Φυσικοθεραπευτές συνεισφέρουν στη πρόληψη και στη περιφρούρηση της δημόσιας υγείας μέσω της παροχής των υπηρεσιών τους στα Νοσοκομεία, στις Κλινικές, στη Βιομηχανία, στα Κέντρα αποκατάστασης, στις υπηρεσίες παροχής φροντίδας, στον Αθλητισμό καθώς και στον ιδιωτικό τομέα όπως σε Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας, Φυσικοθεραπευτήρια, Υδροθεραπευτήρια – Ιαματικές πηγές, μονάδες ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και σε κατ’ οίκον επισκέψεις.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Π.Δ 90/1994 (ΦΕΚ 53/8-3-95/τ.Α΄)

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ορίζονται από το ως άνω Π.Δ, που προβλέπει ότι οι απόφοιτοι αυτοί φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Φυσικοθεραπευτές ή Φυσιοθεραπευτές» και απασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με τους ιατρούς μετά από σχετική ιατρική διάγνωση, με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.

Έχουν δικαίωμα απασχόλησης στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν δε να ιδρύσουν ιδιωτικά εργαστήρια Φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ 29/87). Η άσκηση του επαγγέλματος προϋποθέτει απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, που χορηγείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας και κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Τμήμα στο οποίο ανήκει Γνωστικό Αντικείμενο Ιστοσελίδα Βιογραφικού
Βαρσαμίδης Κων/νος Καθηγητής Φυσ/πείας Φυσιολογία Ι και ΙΙ www.phys.ihu.gr
Αποστόλου Θωμάς Αναπλ. Καθηγητής Φυσ/πείας Φυσικά Μέσα Αποκατάστασης www.phys.ihu.gr
Καλλίστρατος Ηλίας Καθηγητής Φυσ/πείας Κλινική Άσκηση Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV www.phys.ihu.gr
Κοτταράς Σταύρος  Αναπλ. Καθηγητής Φυσ/πείας Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και εφαρμογή φυσικών μέσων στις μυοσκελετικές κακώσεις www.phys.ihu.gr
Ιακωβίδης Πάρης Επίκ. Καθηγητής Φυσ/πείας Κλινική Φυσικοθεραπεία www.phys.ihu.gr
Μαυρομούστακος Σάββας Αναπλ. Καθηγητής Φυσ/πείας PNF Κινητικός έλεγχος στην Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση www.phys.ihu.gr
Κούτρας Γεώργιος  Αναπλ. Καθηγητής Φυσ/πείας www.phys.ihu.gr
Τσιλιγγίρη Μαρία Αναπλ. Καθηγήτρια Φυσ/πείας Παιδιατρική Φυσιολογία www.phys.ihu.gr
Χριστάρα Αλεξάνδρα Καθηγήτρια Φυσ/πείας Aναπνευστική Φυσικοθεραπεία www.phys.ihu.gr
Βαρσαμίδου Ευτέρπη ΕΔΙΠ Φυσ/πείας Φυσιολογία www.phys.ihu.gr
Χατζηπροδρομίδου Ιωάννα ΕΔΙΠ Φυσ/πείας Επιδημιολογία www.phys.ihu.gr
Χολέρη Ελένη ΕΤΕΠ Φυσ/πείας www.phys.ihu.gr

Τοποθεσία-Εγκαταστάσεις

Το Τμήμα βρίσκεται στο χώρο της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Διαθέτει εκπαιδευτικές και Ερευνητικές εγκαταστάσεις που συνίσταται στα εξής:

Εκπαιδευτικές Εγκαταστάσεις:

8 εργαστηριακοί χώροι 50-80 τ.μ. έκαστος με κατάλληλο εξοπλισμό για την άσκηση των φοιτητών:
Εργαστήριο – ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Εργαστήριο – ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Εργαστήριο -ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Εργαστήριο- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Εργαστήριο – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΛΑΞΗΣ
Εργαστήριο – ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Εργαστήριο- ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Εργαστήριο- ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Στα παραπάνω εργαστήρια γίνονται όλα τα εργαστήρια των μαθημάτων του τμήματος φυσικοθεραπείας.

Επίσης, διαθέτει δύο θεσμοθετημένα εργαστήρια:

α. το ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΜΙΑΣ με πολύ καλό εξοπλισμό και
β. το ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΣΗ

Παράλληλα έχει εγκριθεί και ετοιμάζεται και το εργαστήριο της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας

Στα εργαστήρια, υπάρχουν σύγχρονα μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός που μπορούν να καλύψουν τα ερευνητικά πεδία του τμήματος.

Επίσης έχει :

Τρεις (3) Αίθουσες διδασκαλίας,
Μία (1) Αίθουσα συνεδριάσεων- Παρουσιάσεων Μεταπτυχιακού) και
Εξυπηρετείται από :
α. το αμφιθέατρο και
β. τη βιβλιοθήκη της ΣΕΥ.

Τέλος, το Τμήμα διαθέτει:

α. αίθουσα γραμματείας
β. Χώρου αρχειοθέτησης καθώς επίσης και
γ. Οκτώ (8) χώρους γραφείων.

Οι σπουδές στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας περιλαμβάνουν την παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων (Θ) και Εργαστηριακά μαθήματα (Ε) . Επίσης περιλαμβάνουν πτυχιακή εργασία (προεραιτική) και Πρακτική Άσκηση/Κλινική-Εργαστηριακή Εκπαίδευση.

Θεωρητικά μαθήματα

Τα Θεωρητικά μαθήματα δεν είναι υποχρεωτικά, η παρακολούθησή τους όμως θεωρείται σημαντική για την καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου και τη διευκόλυνση του φοιτητή στις εξετάσεις του μαθήματος.

Εργαστηριακά Μαθήματα

Η παρουσία στα Εργαστηριακά Μαθήματα είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα αυτά περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων με την εφαρμογή από τον φοιτητή Εργαστηριακών τεχνικών σχετικών με το αντικείμενο του κάθε εργαστηρίου και την εκπαίδευση στη χρήση του σχετικού εργαστηριακού εξοπλισμού. Τα Εργαστηριακά μαθήματα πραγματοποιούνται σε κατάλληλα εξοπλισμένες αίθουσες Εργαστηριακών Ασκήσεων σε ομάδες των 20-25 φοιτητών. Για να θεωρηθεί ότι ένας φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ένα εργαστηριακό μάθημα, θα πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς το 80% των εργαστηριακών ασκήσεων και να περάσει επιτυχώς τις σχετικές εξετάσεις.

Νέα – Ανακοινώσεις


22/9/2022 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

7/6/2021 – 2η ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΟΙΓΜΑ / ΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3/6/2021 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

ΑΝΟΙΓΜΑ / ΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Στοιχεία επικοινωνίας

http://www.phys.ihu.gr

Tel: +30 2310013802 Διοικητικά θέματα
Tel: +30 2310013803, 804 Σπουδαστικά θέματα

email: info@phys.ihu.gr

Στοιχεία αλληλογραφίας:

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Φυσικοθεραπείας
ΤΘ 141
ΤΚ 57400