15107/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας πλήρωσης τριών (3) θέσεων εξωτερικών συνεργατών με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου