Πρακτική Άσκηση φοιτητών Δι.Πα.Ε για το διάστημα από 12/4 έως 19/4/2021