Ενημερωτικό υλικό του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π)

Στο πλαίσιο των δράσεων που αναπτύσσει ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π)  για την δημοσιότητα και προβολή του Ευρωπαϊκού (EQF) και του Εθνικού  Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ), προωθήθηκε στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος σχετικό ενημερωτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή για την ενημέρωση των φοιτητών και του προσωπικού.

Πρωταρχικός στόχος του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και κατ΄επέκταση των Εθνικών είναι η ενίσχυση της κινητικότητας των σπουδαστών στον Ευρωπαϊκό χώρο κυρίως μέσω της διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών.