ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογίες Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας για το Σχεδιασμό
Συστημάτων Παραγωγής Προϊόντων