Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας «εργασίες αποκατάστασης της λειτουργίας του περιμετρικού οδικού φωτισμού της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας»