Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσίας «Ξυλουργού για την αποκατάσταση βλαβών στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας -Δράμας του ΔΙ.ΠΑ.Ε., για το 2020»